The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania

RINKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vadovui. 

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – rinkimų (referendumų) organizavimas ir vykdymas. 

4. Specialioji veiklos sritis – sprendimų įgyvendinimas. 

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5. Teisės aktų, priklausančių skyriaus kompetencijai, projektų rengimas; priimtų sprendimų įgyvendinimas. 

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. 

7. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

9. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą. 

10. Skelbia teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos posėdžių darbotvarkes, sprendimus, skyriaus parengtą informaciją įstaigos interneto svetainėje. 

11. Įstaigos informacinėje sistemoje registruoja rinkimų komisijų narius, tvarko jų duomenis, registruoja atstovus rinkimams, stebėtojus, išduoda jiems pažymėjimus. 

12. Atsako už paslaugos trumpojo rinkimų numerio teikimą eilinių rinkimų metu. 

13. Tikrina visuomeninių rinkimų komitetų sudarymo dokumentus, užtikrina jų paskelbimą įstaigos interneto svetainėje. 

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus. 

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai: 

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

15.1.1. studijų krypčių grupė – verslo ir viešoji vadyba arba; 

15.1.2. studijų krypčių grupė – humanitariniai mokslai arba; 

15.1.3. studijų krypčių grupė – socialiniai mokslai; 

arba: 

15.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

15.3. darbo patirties sritis – rinkimų (referendumų) organizavimas; 

15.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai. 

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: 

16.1. kalba – anglų; 

16.2. kalbos mokėjimo lygis – B1. 

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

17.1. Vertės visuomenei kūrimas – 4; 

17.2. Organizuotumas – 4; 

17.3. Patikimumas ir atsakingumas – 4; 

17.4. Analizė ir pagrindimas – 5;

17.5. Komunikacija – 4.

18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

18.1. informacijos valdymas – 4;

18.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

19. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

19.1. veiklos planavimas – 4.