The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania

MOKYMŲ IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS PATARĖJO  
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.  

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – viešieji ryšiai.  

4.  Specialioji veiklos sritis – sprendimų įgyvendinimas.  

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5.  Bendrosios veiklos specializacija: 

5.1. Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) viešųjų ryšių organizavimas – visuomenės nuomonės apie VRK stebėsena, analizė ir teigiamo įstaigos įvaizdžio formavimas;  

5.2. visuomenės informavimo strategijos rengimas ir įgyvendinimo kontrolė; 

5.3. informacijos apie rinkimus ir referendumus sklaida ir demokratinių rinkimų propagavimas.  

  

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.  

7. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.  

8. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos, su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais, rengimą ir teikimą.  

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.  

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.  

11. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.  

12. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.  

13. Atstovauja VRK viešųjų ryšių klausimais susitikimuose, ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, Europos Sąjungos institucijų, tarptautinių organizacijų ir kitų valstybių rinkimų organizatorių organizuojamuose renginiuose ir projektuose.

14. Publikuoja informaciją VRK interneto svetainėje ir VRK socialinių tinklų paskyrose, vertina VRK socialiniuose tinkluose kylančios rizikos, kenkiančios VRK įvaizdžiui, veiksnius ir teikia siūlymus VRK pirmininkui ir skyriaus vedėjui, kaip juos sumažinti.

15. Pagal poreikį inicijuoja visuomenės apklausas ir sociologinius tyrimus dėl VRK įvaizdžio,  pasitikėjimo institucija ir kitais aktualiais klausimais atlikimą, teikia pasiūlymus VRK pirmininkui ir skyriaus vedėjui dėl apklausų ir tyrimų atlikimo poreikio, analizuoja ir vertina atliktų tyrimų rezultatus, ir atsižvelgdamas į juos, teikia siūlymus dėl priemonių gerinti VRK įvaizdį ir reputaciją.

16. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius VRK pirmininko ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.  

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai:  

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija: 

17.1.1. studijų krypčių grupė – humanitariniai mokslai arba; 

17.1.2. studijų krypčių grupė – socialiniai mokslai arba; 

17.1.3. studijų kryptis – viešieji ryšiai arba; 

17.1.4. studijų kryptis – filologija; 

17.1.5. studijų kryptis – žurnalistika;  

arba 

17.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

17.3. darbo patirties sritis – viešųjų ryšių srities patirtis; 

17.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai.  

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:  

18.1. kalba – anglų;  

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.  

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:  

19.1. vertės visuomenei kūrimas – 4; 

19.2. organizuotumas – 4; 

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 4; 

19.4. analizė ir pagrindimas – 4; 

19.5. komunikacija – 5. 

20. Specifinė kompetencija ir jos reikalaujamas lygis: 

20.1. informacijos valdymas – 4. 

21. Profesinė kompetencija ir jos reikalaujamas lygis: 

21.1. viešųjų ryšių išmanymas – 4.