Elections sorted by the date

 

2011 M. VASARIO 27 D. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ

ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

GRAFIKAS

Eil. Nr.

Įst. str.

dienų iki/po rinkimų

Data  

Turinys

1 11 -110 iki 2010-11-09 Savivaldybės administracijos direktorius pateikia pakeitimus apie rinkimų apylinkių ribas, balsavimo patalpų adresus (naujai atsiradusius, pakeistais pavadinimais arba išnykusius adresus), telefonus
2 10 -110 iki 2010-11-09 VRK paskelbia renkamų savivaldybių tarybų narių skaičių 
3 11 -100 iki 2010-11-19 VRK skelbia patvirtintų rinkimų apylinkių sąrašą, jo pakeitimus 
4 13 -81 iki 2010-12-08 Turinčios tam teisę partijos,  jų koalicijos pateikia VRK  kandidatūrų į savivaldybių rinkimų komisijas sąrašus
5 13 -74 iki 2010-12-15 VRK sudaro savivaldybių rinkimų komisijas*
6 34 -74 iki 2010-12-15 VRK nustato reikalingų surinkti parašų skaičių išsikėlusiam kandidatui 
7 15 -65 iki 2010-12-24 Savivaldybės rinkimų komisija nustato kiekvienos  apylinkės rinkimų komisijos narių skaičių
8 35 -65 nuo 2010- 12 -24 Pradedamas kandidatų į savivaldybės tarybos narius pareiškinių dokumentų įteikimas VRK ir savivaldybės rinkimų komisijai
9 15 -48 iki 2011-01-10 Turinčios tam teisę partijos, jų koalicijos pateikia kandidatūrų į apylinkių rinkimų komisijas sąrašus savivaldybės rinkimų komisijai
10 15 -45 iki 2011-01-13 Savivaldybių rinkimų komisijos sudaro apylinkių rinkimų komisijas
11 35 -45 iki 2011-01-13 Baigiamas asmens, nusprendusio išsikelti kandidatu į savivaldybės tarybos narius, pareiškinių dokumentų įteikimo savivaldybės rinkimų komisijai laikas
12 35 -41 iki 2011-01-17 Paskutinė diena pretendentui į kandidatus rinkti parašus, tuo atveju, jeigu nesurinko-parašų rinkimas nutraukiamas
13 35 -40 iki 2011-01-18 Pretendentas į kandidatus rinkėjų parašų rinkimo lapus (taip pat ir nepanaudotus) privalo grąžinti savivaldybės rinkimų komisijai
14 25 -39 iki 2011-01-19 VRK sudaro savivaldybės rinkėjų sąrašą elektroninėje informacijos laikmenoje ir perduoda savivaldybės rinkimų komisijai. Kartu sudaromi rinkėjų, kurių gyvenamosios vietos tikslus adresas nežinomas, sąrašai
15 39 -35 iki 2011-01-23 VRK išbraukia kandidatą, kuris yra įrašytas daugiau kaip į vienos partijos kandidatų sąrašą arba kuris yra iškeltas partijos ir išsikėlęs kandidatu, arba kuris įrašytas daugiau kaip į vieną partijų jungtinį kandidatų sąrašą ar daugiau kaip į vieną išsikėlusių kandidatų jungtinį sąrašą, iš visų kandidatų sąrašų, jei jis nepasirinko vieno
16 40 -35 iki 2011-01-23 Partijos gali sudaryti koalicijas ir sujungti iškeltų kandidatų sąrašus į jungtinį kandidatų sąrašą; išsikėlę kandidatai gali jungtis į išsikėlusių kandidatų jungtinius sąrašus
17 35 -34 2011-01-24 17 val. Baigiamas kandidatų į savivaldybės tarybos narius pareiškinių dokumentų  įteikimas VRK ir savivaldybės rinkimų komisijai
18 36 -32 iki 2011-01-26 VRK  kreipiasi  į Užsienio, Vidaus reikalų, Teisingumo ministerijas, Juridinių asmenų registrą ar kitas valstybės institucijas, kad šios praneštų reikšmingus kandidato registravimui duomenis 
19 36 -31 iki 2011-01-27 Baigiasi laikotarpis, per kurį savivaldybės rinkimų komisija turi priimti sprendimą dėl kandidato į savivaldybės tarybos narius registravimo  (arba per 10 d. po pareiškinių dokumentų pateikimo)
20 42 -30 iki 2011-01-28 VRK paskelbia kiekvienoje savivaldybėje rinkimuose dalyvaujančių partijų, išsikėlusių kandidatų, koalicijų sąrašą ir jiems burtais suteiktus rinkimų numerius, išsikėlusiems kandidatams burtais rezervuotus rinkimų numerius, kandidatų sąrašus ir kandidatus 
21 42 -30 iki 2011-01-28 Savivaldybių rinkimų komisijos nustato konkrečius išsikėlusių kandidatų rinkimų numerius iš išsikėlusiems kandidatams rezervuotųjų burtais  
22 42 -30 iki 2011-01-28 Savivaldybės rinkimų komisija atitinkamam atstovui rinkimams perduoda kandidatų į savivaldybės tarybos narius pažymėjimus su juose įrašytais kandidatų rinkimų numeriais
23 26 -26 iki 2011-02-01 Savivaldybės rinkimų komisija rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą perduoda apylinkės rinkimų komisijai
24 27 -25  nuo 2011-02-02 Apylinkės rinkimų komisija sudaro sąlygas rinkėjams susipažinti su apylinkės rinkėjų sąrašu
25 41 -25 iki 2011-02-02 Partija, partijų koalicija, kandidatas gali atšaukti ar papildyti rinkimų pareiškinius dokumentus
26 42 -18 iki 2011-02-09 Savivaldybės rinkimų komisija paskelbia rinkimuose dalyvaujančių išsikėlusių kandidatų, išsikėlusių kandidatų jungtinius sąrašus, partijų kandidatų sąrašus (jungtinius sąrašus) ir kandidatų rinkimų numerius
27 66, 67, 68  -15 iki 2011-02-12 Savivaldybės rinkimų komisija sudaro specialių paštų sąrašą
28 72 -14 iki 2011-02-13 VRK nustato konkrečią pirmumo balsų skaičiavimo tvarką
29 29 -8 iki 2011-02-19 Baigiama rinkėjams įteikti rinkėjo korteles
30 33 -7 iki 2011-02-20 Rinkėjas arba jo atstovas rinkimams skundus dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų gali pateikti apylinkės rinkimų komisijai
31 24 -7 iki 2011-02-20 VRK tvirtina galutinius rinkėjų sąrašus
32 56 -7 iki 2011-02-20 Biuleteniai, vokai pristatomi centriniams pašto skyriams
33 64 nuo -4 iki -2 nuo 2011-02-23 iki 2011-02-25 Balsavimo specialiuose paštuose pradžia
34 65 nuo -3 iki -2  nuo 2011-02-23 iki 2011-02-24 (8-20 val.) Balsavimas iš anksto 
35 65 -3 2011-02-24 (8-20 val.) Balsavimas namuose (pagal sudarytą ir patvirtintą savivaldybės rinkimų komisijos balsuojančių namuose rinkėjų sąrašą  ir vykimo pas rinkėjus grafiką)
36 65 nuo -2 iki -1 nuo 2011-02-25 iki 2011-02-26 (8-20 val.) Balsavimas namuose ( pagal sudarytą ir patvirtintą apylinkės rinkimų komisijos balsuojančių namuose rinkėjų sąrašą ir vykimo pas rinkėjus grafiką) 
37 69 -1  iki 2011-02-26 Pašto vadovas ar jo įgaliotas asmuo grąžina nepanaudotus vokus ir rinkimų biuletenius savivaldybės rinkimų komisijai
38 69 -1 2011-02-26 iki 21 val. Namuose balsavusiųjų rinkimų dokumentai perduodami apylinkės rinkimų komisijos pirmininkui
39 53 -30 val. nuo 2011-02-26 1 val. Draudžiama rinkimų agitacija 
40 56 -12 val. iki 2011-02-26 19 val. Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkei
41 57 -12 val. iki 2011-02-26 19 val. Turi būti parengta balsavimo patalpa
42 59 0 2011-02-27 7 val. Balsavimo pradžia rinkimų apylinkėse 
43 69 -2 val. iki 2011-02-27 18 val. Pašto vadovas ar jo įgaliotas asmuo vokus su rinkėjų užpildytais biuleteniais įteikia savivaldybių rinkimų komisijoms
44 59 0 2011-02-27 20 val. Balsavimo pabaiga rinkimų apylinkėse 
45 76 12 val. iki 2011-02-28 8 val. Rinkimų apylinkės pateikia rinkimų dokumentus savivaldybės rinkimų komisijai
46 84 7 iki 2011-03-06 VRK tvirtina galutinius savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus
47 84 9 iki 2011-03-08 Savivaldybės rinkimų komisija paskelbia savivaldybės tarybos rinkimų rezultatus
48 84 14 nuo 2011-03-13 VRK pradeda išduoti savivaldybių tarybų narių pažymėjimus
49 84 17 iki 2011-03-16 VRK baigia išduoti savivaldybių tarybų narių pažymėjimus
50 37 27 iki 2011-03-26 Pasibaigia atstovo rinkimams savivaldybių tarybų rinkimuose įgaliojimo ir jo pažymėjimo galiojimas
51 84 3 mėn. iki 2011-06-06 VRK išleidžia knygą apie rinkimų rezultatus
52 38 107 po 2011-06-14 Pasibaigus politinės kampanijos laikotarpiui, Vyriausioji rinkimų komisija grąžina rinkimų užstatus juos sumokėjusioms partijoms ar išsikėlusiems kandidatams, jeigu yra pateiktos jų politinės kampanijos finansavimo ataskaitos
53 84 4 mėn. iki 2011-07-06 VRK perduoda nuolatinio saugojimo rinkimų dokumentus saugoti valstybės archyvui 

*PASTABA. Marijampolės savivaldybės rinkimų komisija (dėl naujų  rinkimų į Seimą) bus sudaroma dviem savaitėmis anksčiau.