The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania

VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SEKRETORIATO
FINANSŲ SKYRIAUS
VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato (toliau – Sekretoriatas) Finansų skyrius (toliau – Skyrius) yra savarankiškas Sekretoriato struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymu ir reglamentu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Strateginio planavimo metodika, rinkimų ir referendumo įstatymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS
UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

3. Pagrindinis Skyriaus uždavinys: įstatymų nustatyta tvarka vykdyti Vyriausiosios rinkimų komisijos buhalterinę apskaitą, koordinuoti gaunamų asignavimų ir išlaidų vykdymą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami įstaigos darbo, materialiniai bei finansiniai ištekliai, užtikrinti finansinės atskaitomybės sudarymą laiku ir teisingai.

4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. Sudaro strateginės veiklos planus, rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos biudžeto projektą, atlieka programų finansinių poreikių skaičiavimus, rengia programų sąmatas.

4.2. Veda Vyriausiosios rinkimų komisijos buhalterinę apskaitą, organizuoja apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijų buhalterinės apskaitos vedimą.

4.3. Kontroliuoja piniginių lėšų ir materialinių vertybių apskaitą.

4.4. Koordinuoja gaunamų asignavimų ir išlaidų vykdymą, kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami įstaigos darbo, materialiniai bei finansiniai ištekliai.

4.5. Užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, skirtų asignavimų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka.

4.6. Tvarko kasos apskaitą, vykdo kasos operacijas.

4.7. Apskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį, kitas išmokas, rengia darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius, tvarko darbuotojų darbo užmokesčio asmens korteles.

4.8. Rengia dokumentus pensijų gavimui, ruošia pažymas apie išmokėtą darbo užmokestį, ligos pašalpas bei kitas išmokas.

4.9. Tvarko Vyriausiosios rinkimų komisijos ir Sekretoriato darbuotojų komandiruočių apskaitą.

4.10. Kontroliuoja atsiskaitymus su debitoriais ir kreditoriais.

4.11. Tvarko griežtos atskaitomybės blankų apskaitą. Ruošia dokumentus aukų lapų pardavimui Politinėms partijoms ir organizacijoms, politinių kampanijų dalyviams. Kontroliuoja atsiskaitymus už parduotus aukų lapus.

4.12. Tvarko rinkimų užstatų apskaitą.

4.13. Dalyvauja atliekant materialinių vertybių inventorizacijas.

4.14. Ruošia buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus perduoti archyviniam saugojimui.

4.15. Nustatytais terminais rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos finansinę atskaitomybę ir teikia ją Finansų ministerijai bei Valstybės kontrolei.

4.16. Teikia praktinę ir metodinę pagalbą apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijoms buhalterinės apskaitos organizavimo ir vedimo klausimais.

4.17. Rengia išlaidų sąmatas apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijoms, teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai sprendimų projektus dėl asignavimų paskirstymo apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijoms.

4.18. Vykdo asignavimų pervedimą apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijoms.

4.19. Kontroliuoja, kad apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijos buhalterinės apskaitos dokumentus ir finansinės atskaitomybės formas pateiktų laiku ir teisingai.

4.20. Priima, tikrina ir analizuoja apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijų teikiamas atskaitomybės formas.

4.21. Rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų projektus dėl tvarkų, reglamentuojančių apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijų finansavimą, apskaitos tvarkymą ir atskaitomybę, patvirtinimo.

4.22. Rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įsakymų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

4.23. Ruošia raštus Seimui, Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms institucijoms su Skyriaus darbu susijusiais klausimais.

4.24. Nagrinėja prašymus, paklausimus, rengia atsakymus.

4.25. Dalyvauja įvairių komisijų veikloje, pasitarimuose, posėdžiuose.

4.26. Vykdo kitus Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavedimus ir atlieka skiriamas užduotis, susijusias su Skyriaus veiklos funkcijomis.

4.27. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

III SKYRIUS
STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

5. Skyriaus struktūrą nustato ir pareigybių sąrašą tvirtina Vyriausiosios rinkimų komisijos primininkas.

6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Jei Skyriaus vedėjas išvykęs, serga, atostogauja ar dėl kitų priežasčių negali eiti pareigų, Skyriaus vedėją pavaduoja Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įsakymu paskirtas vyriausiasis specialistas.

7. Skyriaus vedėją, kitus tarnautojus ir darbuotojus į pareigas skiria ir atleidžia iš pareigų Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas.

8. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, bendradarbiauja su kitų valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojais, kitų Sekretoriato struktūrinių padalinių darbuotojais.

9. Skyriaus darbuotojai dirba vadovaudamiesi Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko patvirtintais pareigybių aprašymais.

 

IV SKYRIUS
TEISĖS

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

10.1. gauti iš visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijų duomenis ir dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti;

10.2. nustatyta tvarka gauti Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įsakymus, reikalingus Skyriaus funkcijoms ir pavestoms užduotims vykdyti;

10.3. gauti iš kitų Vyriausiosios rinkimų komisijos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

10.4. naudotis Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių informacija;

10.5. teikti Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui Skyriaus kompetencijai priskirtais ir Sekretoriato veiklos tobulinimo klausimais.

 

SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Skyriaus nuostatus keičia Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas.