The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania

POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

 1. Pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę, atlikti politinės reklamos skleidimo ir rinkimų agitacijos administracinių nusižengimų tyrimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimais.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolės funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisų teisės studijų magistro išsilavinimą);
  2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais rinkimų organizavimą bei vykdymą, politinių partijų veiklą ir politinių kampanijų finansavimą bei finansavimo kontrolę, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, teisėkūros procesą, taip pat išmanyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą,  įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei dokumentų rengimo taisykles;
  3. gebėti atlikti teisės aktų vertinimą bei rengti analitinę medžiagą;
  4. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti, analizuoti informaciją bei rengti kvalifikuotas išvadas, teikti pasiūlymus, analitiškai įvertinti bei apibendrinti problemas ir parinkti jų sprendimų būdus;
  5. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
  6. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
  7. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
  8. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
  1. vykdo politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę ir teikia išvadas Vyriausiajai rinkimų komisijai;
  2. nagrinėja skundus, prašymus ir paklausimus, rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos atsakymus į paklausimus, dėl rinkėjų papirkimo, politinės reklamos ir kitais politinių partijų bei kampanijų finansavimo klausimais;
  3. rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų projektus politinių partijų, politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės srityje;
  4. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įgaliojimu atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl rinkimų agitacijos ir politinės reklamos skleidimo pažeidimų;
  5. renka informaciją administracinių politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo nusižengimų tyrimui ir rengia administracinių nusižengimų protokolų projektus;
  6. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojančių rinkimų organizavimą bei vykdymą, politinių partijų veiklą ir politinių kampanijų finansavimą bei finansavimo kontrolę projektus;
  7. rengia skyriaus viešųjų pirkimų paraiškų projektus;
  8. rengia atsisakymo registruoti savarankišku politinės kampanijos dalyviu ar statuso panaikinimo sprendimų projektus;
  9. analizuoja, vertina ir apibendrina stebėsenos, politinių kampanijų finansavimo duomenis;
  10. nagrinėja auditorių ataskaitas dėl pastebėtų faktų ir rengia suvestines;
  11. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę medžiagą rinkimų komisijų politinės reklamos stebėsenos, rinkėjų papirkimų tyrimo grupėms;
  12. dalyvauja Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarytose darbo grupėse;
  13. įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais gauna iš valstybės institucijų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą tinkamai atlikti pavestas funkcijas;
  14. bendradarbiauja su kitų valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojais, kitų Vyriausiosios rinkimų komisijos struktūrinių padalinių darbuotojais;
  15. vykdo kitus su Vyriausiosios rinkimų komisijos, skyriaus funkcijomis susijusius pirmininko, skyriaus vedėjo pavedimus;
  16. atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
  17. įgyvendina Vyriausiosios rinkimų komisijos priemones bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis, palaikant ryšius su kitų valstybių institucijomis, organizuojančiomis rinkimus ar kontroliuojančios politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.