The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania

KOMPIUTERINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus vedėjas (V lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus įstaigos vadovui. 

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra. 

4. Specialiosios veiklos sritys – rinkimų ir referendumų organizavimas ir vykdymas. 

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5. Įstaigos informacinės sistemos, kitų informacinių ir ryšių technologijų, naudojamų organizuojant ir vykdant rinkimus ir referendumus, vystymas, plėtra, priežiūra ir administravimas. 

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Priima su skyriaus veikla susijusius sprendimus. 

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su skyriaus veikla susijusiais klausimais. 

8. Valdo skyriaus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 

9. Vadovauja skyriaus veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja skyriaus veiklai vykdyti aktualią informaciją. 

10. Vadovauja skyriaus veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas. 

11. Vadovauja su skyriaus veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su skyriaus veikla susijusius dokumentus. 

12. Vadovauja su skyriaus veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su skyriaus veikla susijusią informaciją. 

13. Konsultuoja su skyriaus veikla susijusiais klausimais. 

14. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. 

15. Koordinuoja informacinių technologijų diegimo bei duomenų tvarkymo projektų techninių reikalavimų rengimą.

16. Prižiūri informacinių technologijų diegimo bei duomenų tvarkymo projektų įgyvendinimą bei kontroliuoja jų rezultatus.

17. Dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, konferencijose. 

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius pavedimus. 

  

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai: 

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

19.1.1. studijų krypčių grupė – informatika arba; 

19.1.2. studijų krypčių grupė – matematika; 

arba: 

19.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

19.3. darbo patirties sritis – informacinių technologijų projektų valdymas; 

19.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai. 

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: 

20.1. kalba – anglų; 

20.2. kalbos mokėjimo lygis – B2. 

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

21.1. Vertės visuomenei kūrimas – 4;

21.2. Organizuotumas – 4; 

21.3. Patikimumas ir atsakingumas – 4; 

21.4. Analizė ir pagrindimas – 5; 

21.5. Komunikacija – 5. 

22. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

22.1. Strateginis požiūris – 4; 

22.2. Veiklos valdymas – 4; 

22.3. Lyderystė – 4. 

23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

23.1. informacijos valdymas – 4. 

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

24.1. veiklos planavimas – 4; 

24.2. žmogiškųjų išteklių valdymas – 4; 

24.3. informacinių technologijų valdymas – 5.