Eglė BUZAITĖ

Kompiuterinių TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kompiuterinių technologijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos (toliau – VRKIS) plėtros politikai įgyvendinti, VRKIS palaikyti, vystyti, VRKIS kūrimo ir modernizavimo projektams inicijuoti, jų įgyvendinimui koordinuoti, užtikrinant VRKIS duomenų bazės vientisumą ir naujai kuriamų ir diegiamų dalių tarpusavio suderinamumą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimais ir kitais teisės aktais.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros ir specialiosios veiklos srities – informacinių technologijų projektų vadovo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais rinkimų ir referendumų organizavimą ir vykdymą, politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą bei finansavimo kontrolę, asmens duomenų apsaugą;

4.2.  turėti aukštąjį universitetinį informatikos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį;

4.3.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų projektų valdymo srityje;

4.4. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

4.5. išmanyti informacinių sistemų kūrimo bei informacinių technologijų diegimo projektų valdymo metodus ir turėti dalyvavimo tokiuose projektuose patirties;

4.6.  išmanyti dažniausiai kompiuteriuose naudojamas operacines sistemas (Microsoft Windows, Unix), raštinės kompiuterių programų paketus (Microsoft Office) ir duomenų bazių valdymo sistemas (Oracle);

4.7. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.8. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti problemų sprendimo būdus;

4.9. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1.  vertina VRKIS poreikius, naujos techninės ir programinės įrangos įsigijimo galimybes ir perspektyvas, pasirengimą rinkimų, referendumų organizavimui ir vykdymui, politinių partijų ir politinių kampanijų duomenų tvarkymui, nustato trūkumus ir teikia konkrečius pasiūlymus dėl jų šalinimo;

5.2.  organizuoja VRKIS vystymą ir užtikrina jos patikimą ir nepertraukiamą funkcionavimą, kokybės kontrolę, eksploatacinių bandymų atlikimą bei reikalingų dokumentų parengimą;

5.3.  pagal kompetenciją dalyvauja valdant, analizuojant ir apibendrinant tarpinius ir galutinius informacinių technologijų projektų įgyvendinimo rezultatus ir rengia išvadas dėl projektų eigos (atliktų darbų kokybės, atliekamų darbų grafiko laikymosi, lėšų panaudojimo ir pan.);

5.4.  arba: pagal kompetenciją konsultuoja VRK sekretoriato valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, naudojimosi įdiegta VRKIS programine įranga klausimais, teikia jiems metodinę pagalbą;

5.5.  rengia, derina ir teikia viešųjų pirkimų sąlygų ir techninių specifikacijų projektus Skyriaus vedėjui;

5.6.  dalyvauja rengiant VRK informacinių technologijų investicinius projektus;

5.7.  vedėjo pavedimu pagal savo kompetenciją rengia VRK sprendimų, metodikų, raštų ir kitų dokumentų projektus;

5.8.  kaupia savo funkcijoms vykdyti reikalingus duomenis, dalyvauja formuluojant siūlymus ir užduotis programinei įrangai kurti ir tobulinti, kaupia dokumentus, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu, juos sistemina ir saugoja pagal VRK pirmininko patvirtintą dokumentacijos planą;

5.9.  pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų, piliečių iniciatyvų ir referendumų organizavimo veikloje;

5.10. studijuoja ir analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus VRK aktualiais klausimais;

5.11. suderinęs su Skyriaus vedėju, dalyvauja konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose informacinių technologijų klausimais;

5.12. nuolat tobulina profesines žinias bei kvalifikaciją ir taiko efektyvius darbo metodus;

5.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

5.14. atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.