Duomenų ir dokumentų pateikimo VRK terminai

Duomenys apie gautas aukas ir sudarytas politinės kampanijos finansavimo sutartis.

Visi aukojusieji fiziniai ir juridiniai asmenys privalo būti paviešinami. Politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos VRK interneto tinklalapyje skelbiamame viešame aukotojų sąraše paskelbia aukotojo – fizinio asmens – vardą, pavardę ir savivaldybę, kurioje jis gyvena, ir aukotojo – juridinio asmens – pavadinimą, kodą ir savivaldybę, kurioje yra jo buveinė.
Politinės kampanijos finansavimo sutarčių nuorašai turi būti perduoti VRK, kuri sutarčių tekstus privalo paskelbti VRK interneto tinklalapyje.
Politinės kampanijos iždininkas per 10 darbo dienų VRK interneto tinklalapyje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu gautas aukas ir sudarytas politinės kampanijos finansavimo sutartis.

Duomenys apie gautas aukas ir aukotojus bei sudarytas politinės kampanijos finansavimo sutartis VRK interneto tinklalapyje skelbiami naudojant informacinę sistemą LitVote (pildant žiniaraštį ar registruojant sudarytą sutartį).Politinės kampanijos finansavimo sutartys VRK pateikiamos kartu su Politinės kampanijos finansavimo ataskaita bei pajams ir išlaidas pagrindžiančiais dokumentais.

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita.

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita – dokumentas, kuriame savarankiškas politinės kampanijos dalyvis nurodo politinei kampanijai gautas aukas ar jų sumas pagal aukotojų grupes, kitas politinei kampanijai panaudotas lėšas, aukotojus (pateikia aukotojų sąrašą) bei turėtas išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus (pagal išlaidų grupes).

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita teikiama VRK:

  • ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos (planuojama iki 2011 m. kovo 31 d.), jei politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją gavo mažiau nei 70 VMDU, tai yra 148 260 litų pajamų iš politinės kampanijos finansavimo šaltinių;
  • ne vėliau kaip per 85 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos (planuojama iki 2011 m. gegužės 30 d.), jei politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją gavo daugiau nei 70 VMDU, tai yra 148 260 litų pajamų iš politinės kampanijos finansavimo šaltinių. Tokiu atveju, ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos VRK pateikiamas su audito įmone sudarytos politinės kampanijos dalyvio patikrinimo sutarties nuorašas, o kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaita ir Auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų.

Kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaita VRK pateikiami politinės kampanijos pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos forma ir Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas patvirtinti 2010 m. rugsėjo 15 d. VRK sprendimu Nr. Sp-61. Visus VRK sprendimus priimtus vykdant Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą galima rasti adresu: /vrk-sprendimai-reglamentuojantys-politiniu-partiju-ir-politiniu-kampaniju-finansavimo-kontrole-politines-reklamos-skleidima-2011.

Pateiktų duomenų ir dokumentų viešinimas.

VRK skelbia savo interneto tinklalapyje  (galima rasti adresu: http://www.vrk.lt/politines-kampanijos-finansavimas-2011 pasirinkus reikiamą dalyvį):

  • Aukų ir aukotojų sąrašą (politinės kampanijos finansavimo ataskaitos 1 priedas) skiltyje "Aukų ir aukotojų sąrašas";
  • politinės kampanijos finansavimo sutartis skiltyje "Sutartys";
  • politinių kampanijų finansavimo ataskaitas kartu su auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų, jeigu ji privaloma skiltyje "Finansavimo ataskaitos";
  • politinės kampanijos dalyvio ataskaitos dėl politinės reklamos paskleidimo ir jos finansavimo šaltinių (politinės kampanijos finansavimo ataskaitos 2 priedas) (rengiama);
  • duomenis apie politinės kampanijos dalyvio sudarytas sutartis su paslaugų teikėjais, reklamos gamintojais, viešosios informacijos rengėjais ar skleidėjais skiltyje "Sutartys".

Kiekvienas asmuo, pagal Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą galintis finansuoti politinės kampanijos dalyvius, arba viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas, pateikęs tai patvirtinantį dokumentą, turi teisę VRK susipažinti su bet kurio politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos finansavimo ataskaita ir skelbti jų duomenis per visuomenės informavimo priemones.