Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK

NUOLAT

Politinės kampanijos iždininkas:
1) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos Įstatyme numatytus duomenis apie auką ir aukotoją. Gauta mažų aukų suma skelbiama neišskiriant aukotojų;
2) per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos duomenis apie politinės kampanijos išlaidas, prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir sudarytas politinės kampanijos sutartis (įskaitant jų tekstus);
3) politinės kampanijos dalyvis mažų aukų rinkimo kitomis priemonėmis tikslu turi sudaryti sutartį su paslaugų teikėju. Politinės kampanijos dalyvis sutarties kopiją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo turi perduoti VRK. Ši sutarties tekstą ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia savo interneto svetainėje.

Labai svarbu, kad politinės kampanijos iždininkas nuolat pildytų Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį ir registruotų sutartis, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse numatytų terminų.

PO RINKIMŲ

Politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 25 dienas nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo, jeigu gavo mažiau nei 125 930 Eur pajamų, arba per 85 dienas, jei gavo daugiau pajamų, pateikia VRK Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Dalyviai, gavę mažiau negu 125 930 Eur pajamų, politinės kampanijos finansavimo ataskaitas VRK turi pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 23 d., daugiau pajamų gavę – iki 2024 m. sausio 22 d. 

Teikiami dokumentai: 
1) Politinės kampanijos finansavimo ataskaita ir jos priedas – Aukų ir aukotojų sąrašas;
2) Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštis ir jo priedas – Atstovaujamųjų dalyvių politinės kampanijos finansavimo ataskaita (jei savarankiškas dalyvis turi atstovaujamųjų dalyvių);
3) Politinės reklamos ataskaita;
4)politinės kampanijos sąskaitos išrašas nuo politinės kampanijos dalyvio registravimo iki ataskaitos pateikimo;
5) elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, jeigu tokios naudotos, surinktų aukų sąskaitos išrašas 
6) pagal sutartį surinktų mažų aukų, jeigu tokios aukos buvo rinktos, paaukojusių asmenų sąrašas su duomenimis, pagal kuriuos galima nustatyti aukotojų tapatybę;
7) sutartys, taip pat ir turto patikėjimo sutarties su iždininku (jeigu iždininkas keitėsi, – su iždininkais) ar dalyvio patikrinimo sutarties su audito įmone arba auditoriumi, jeigu ji buvo sudaryta, kopijos;
8) pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai;
9) žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių ar kuriuose įrengiama išorinė politinė reklama, savininko rašytiniai sutikimai;
10) auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų, jeigu dalyvis gavo daugiau negu 125 930 Eur pajamų.