Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK

VRK teikiami duomenys ir dokumentai

NUOLAT

1) Politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos VRK interneto svetainėje skelbiamame viešame aukotojų sąraše paskelbia aukotojo - vardą, pavardę ir paaukotą sumą. Aukotojų, aukojusių mažas aukas, aukos nurodomos neišskiriant aukotojų;

2) Politinės kampanijos iždininkas taip pat per 10 darbo dienų VRK interneto svetainėje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu sudarytas politinės kampanijos finansavimo sutartis, jei tokios sutartys buvo sudarytos.

Labai svarbu, kad politinės kampanijos iždininkas nuolat pildytų Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį ir registruotų sutartis, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau – PKFFK) įstatyme numatytų terminų.

PO RINKIMŲ

Politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo pateikia VRK Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

2018 m. rugsėjo 16 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64  politinės kampanijos finansavimo ataskaitos teikiamos iki 2018 m. spalio 18 d. (vykstant pakartotiniam balsavimui – iki 2018 m. spalio 30 d.).

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita ir jos priedai:

1) Aukų ir aukotojų sąrašas;

2) Politinės kampanijos dalyvio ataskaita dėl politinės reklamos paskleidimo ir jos finansavimo šaltinių;

3) Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštis;

4) pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai, įskaitant politinės kampanijos sąskaitos išrašą (už laikotarpį nuo politinės kampanijos dalyvio registravimo iki Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo dienos), ir sudarytos sutartys.

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos forma ir Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas patvirtinti 2016 m. birželio 9 d. VRK sprendimu Nr. Sp-82. Kitus politinių kampanijų finansavimą reglamentuojančius VRK sprendimus galite rasti adresu:  http://www.vrk.lt/vrk-sprendimai-apie-pk-finansavima

Pateiktų duomenų ir dokumentų viešinimas

VRK interneto svetainėje skelbiama (galima rasti adresu, pasirinkus konkretų savarankišką politinės kampanijos dalyvį):

1) Aukų ir aukotojų sąrašas (Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos 1 priedas) skiltyje „Aukų ir aukotojų sąrašas";

2) sudarytos politinės kampanijos finansavimo sutartys skiltyje „Sutartys";

3) Politinių kampanijų finansavimo ataskaitos ir Auditoriaus ataskaitos dėl pastebėtų faktų, jeigu jos privalomos, skiltyje „Finansavimo ataskaitos";

4) Politinės kampanijos dalyvio ataskaitos dėl politinės reklamos paskleidimo ir jos finansavimo šaltinių (Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos 2 priedas);

5) duomenys apie politinės kampanijos dalyvio sudarytas sutartis su paslaugų teikėjais, reklamos gamintojais, viešosios informacijos rengėjais ar skleidėjais skiltyje „Sutartys".

 

Kiekvienas asmuo, pagal PKFFK įstatymą galintis finansuoti politinės kampanijos dalyvius, arba viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas, pateikęs tai patvirtinantį dokumentą, turi teisę VRK susipažinti su bet kurio politinės kampanijos dalyvio Politinės kampanijos finansavimo ataskaita ir skelbti jos duomenis per visuomenės informavimo priemones.