Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK

VRK teikiami duomenys ir dokumentai

NUOLAT

 • Politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos VRK interneto svetainėje skelbiamame viešame aukotojų sąraše paskelbia aukotojo - vardą, pavardę ir paaukotą sumą. Aukotojų, aukojusių mažas aukas, aukos nurodomos neišskiriant aukotojų.
 • Politinės kampanijos iždininkas taip pat per 10 darbo dienų VRK interneto svetainėje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu sudarytas politinės kampanijos finansavimo sutartis, jei tokios sutartys buvo sudarytos.

 

Labai svarbu, kad politinės kampanijos iždininkas nuolat pildytų žiniaraštį ir registruotų sutartis, nepažeisdamas PKFFK įstatyme numatytų terminų.

PO RINKIMŲ (ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo)

Tiksli data nustatoma pagal rinkimų rezultatų paskelbimo datą. 2017 m. rugsėjo 10 d. naujų Marijampolės savivaldybės tarybos nario-mero rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitos teikiamos iki 2017 m. spalio 23 d. 

 • Politinės kampanijos finansavimo ataskaita ir jos priedai:
  • aukų ir aukotojų sąrašas,
  • politinės kampanijos dalyvio ataskaita dėl politinės reklamos paskleidimo ir jos finansavimo šaltinių,
  • Atstovaujamųjų dalyvių politinės kampanijos finansavimo ataskaita.
 • Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštis.
 • Pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai įskaitant politinės kampanijos sąskaitos banko išrašą nuo dalyvio registravimo iki ataskaitos pateikimo ir sutartys.

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita teikiama VRK.

 

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos forma ir Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas patvirtinti 2016 m. birželio 9 d. VRK sprendimu Nr. Sp-82. Visus VRK sprendimus priimtus vykdant Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą galima rasti adresu: http://www.vrk.lt/vrk-sprendimai-reglamentuojantys-politines-kampanijos-finansavima-2017-04

 Pateiktų duomenų ir dokumentų viešinimas.

VRK savo interneto tinklalapyje skelbia (galima rasti adresu: http://www.vrk.lt/politines-kampanijos-dalyviai-mero pasirinkus reikiamą dalyvį):

 • Aukų ir aukotojų sąrašą (politinės kampanijos finansavimo ataskaitos 1 priedas) skiltyje „Aukų ir aukotojų sąrašas";
 • politinės kampanijos finansavimo sutartis skiltyje „Sutartys";
 • politinių kampanijų finansavimo ataskaitas kartu su auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų, jeigu ji privaloma skiltyje „Finansavimo ataskaitos";
 • politinės kampanijos dalyvio ataskaitos dėl politinės reklamos paskleidimo ir jos finansavimo šaltinių (politinės kampanijos finansavimo ataskaitos 2 priedas);
 • duomenis apie politinės kampanijos dalyvio sudarytas sutartis su paslaugų teikėjais, reklamos gamintojais, viešosios informacijos rengėjais ar skleidėjais skiltyje „Sutartys".

Kiekvienas asmuo, pagal Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą galintis finansuoti politinės kampanijos dalyvius, arba viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas, pateikęs tai patvirtinantį dokumentą, turi teisę VRK susipažinti su bet kurio politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos finansavimo ataskaita ir skelbti jų duomenis per visuomenės informavimo priemones.