Klausiate - atsakome

APIE IŠORINĘ POLITINĘ REKLAMĄ

1. Kokie teisės aktai reglamentuoja išorinės politinės reklamos skleidimą Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu?
Išorinės politinės reklamos įrengimas ir skleidimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatyme (toliau – Įstatymas).

Išorinė politinė reklama Įstatyme suprantama kaip vaizdo ar garso priemonėmis viešai skleidžiama politinė reklama. Išorine politine reklama taip pat laikoma politinė reklama, skelbiama viešose vietose, pastatuose, transporto priemonėse.

Draudžiama įrengti ir skleisti išorinę politinę reklamą (Įstatymo 51 straipsnio 9 dalis):

1) ant statinių, kuriuose veikia valstybės valdžios, teisėsaugos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos;

2) valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių naudojamose viešojo transporto priemonėse ir ant jų, išskyrus atvejus, kai reklamos plotai ar vaizdo transliavimo įrenginiai priklauso ar yra perduoti naudotis tretiesiems asmenims, kuriems valstybės ar savivaldybių valdomos įmonės negali daryti tiesioginio ar netiesioginio lemiamo poveikio;

3) automobilių keliuose ir jų sanitarinės apsaugos zonose, taip pat gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, kelio ženklus, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, atitraukti jų dėmesį ir taip kelti pavojų eismo dalyviams, taip pat draudžiama naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus;

4) ant skulptūrų ir paminklų;

5) 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa;

6) neturint žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių ar kuriuose ji įrengiama, savininko sutikimo.

Išorinė politinė reklama saugomose teritorijose ir nekilnojamosiose kultūros vertybėse, taip pat jų teritorijose leidžiama tik suderinus su valstybės įstaiga, atsakinga už kultūros vertybių apsaugą, ir saugomos teritorijos steigėjo įgaliota įstaiga (Įstatymo 51 straipsnio 10 dalis).

Pareiga nuimti išorinę politinę reklamą tenka išorinę politinę reklamą paskelbusiam asmeniui (Įstatymo 51 straipsnio 11 dalis).

2. Ar norint skleisti išorinę politinę reklamą reikia VRK deklaruoti įkainius?
Pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 4 dalį, politinės kampanijos laikotarpiu iki rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, pateiktus Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų ar referendumo dienos. Viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų pateiktus politinės reklamos įkainius ir sąlygas Vyriausioji rinkimų komisija nedelsdama paskelbia savo interneto svetainėje. Paskelbti politinės kampanijos laikotarpiu taikytini politinės reklamos įkainiai ir sąlygos negali būti keičiami prasidėjus politinei kampanijai. Ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos gali būti keičiami Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka.

Jeigu išorinė politinė reklama įrengiama stenduose, vaizdo ekranuose ar kituose įrenginiuose, kurie yra skirti reklamai skleisti, viešosios informacijos skleidėjas privalo būti deklaravęs įkainius ir sąlygas.

3. Ar galima skleisti politinę reklamą pastatuose, kuriuose yra valstybės valdžios, teisėsaugos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos?
Įstatymo 51 straipsnio 9 dalies 1 punktas draudžia įrengti išorinę politinę reklamą ant statinių, kuriuose veikia valstybės valdžios, teisėsaugos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos. Tačiau, VRK nuomone, turint šių pastatų savininkų rašytinį sutikimą tokių pastatų viduje gali būti skleidžiama politinė reklama (jeigu ten yra įrengtos tradicinės vietos įvairiems skelbimams skelbti ar lankstinukams padėti).

Primintina, kad leidus skleisti politinę reklamą statinių, kuriuose veikia valstybės valdžios, teisėsaugos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, viduje turi būti sudarytos vienodos sąlygos visiems kandidatams ir partijoms.

4. Ar galima įrengti ir skleisti išorinę politinę reklamą šalia pastato, kuriame yra rinkimų apylinkė?
Pagal Įstatymo 60 straipsnio 1 dalį, rinkimų apylinkės balsavimo patalpa turi būti visiškai parengta rinkimams ne vėliau kaip likus 12 valandų iki balsavimo pradžios, tai yra jau rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu.

Iki bus parengta balsavimo patalpa, išorinės politinės reklamos įrengimas mažesniu nei 50 metrų atstumu iki rinkimų apylinkės nelaikytinas Įstatymo 51 straipsnio 9 dalies 5 punkto pažeidimu. Primintina, kad tokia politinė reklama turi būti pašalinta iki prasidedant rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiui.

VRK nuomone, Įstatymo 51 straipsnio 9 dalies 5 punkte nustatytas draudimas įrengti ir skleisti išorinę politinę reklamą 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa, galioja laikotarpiu, kai balsavimo patalpa yra parengta balsavimui.

 

5. Ar galima įrengti ir skleisti politinę reklama ant daugiabučio gyvenamojo namo sienos?
Įrengti išorinę politinę reklamą ant daugiabučio gyvenamojo namo galima tik turint daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą dėl sutikimo įrengti išorinę politinę reklamą, priimtą Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.

6. Ar ant juridiniam asmeniui priklausančio žemės sklypo / pastato / automobilio / kito objekto politinės kampanijos dalyvis gali neatlygintinai skleisti politinę reklamą?
Juridiniai asmenys negali teikti paslaugų politinės kampanijos dalyviams neatlygintinai. Su juridiniu asmeniu turi būti sudaryta paslaugų teikimo sutartis ir numatyta paslaugos kaina. Juridinis asmuo turi būti deklaravęs politinės reklamos įkainius VRK.

Tais atvejais, kai partija ar kandidatas iš juridinio asmens nuomoja patalpas būstinei ar rinkimų štabui, ant nuomojamos patalpos politinės partijos ar kandidato įrengta išorinė politinė reklama gali būti skleidžiama neatlygintinai.

7. Ar ant fiziniam asmeniui priklausančio žemės sklypo ar pastato politinės kampanijos dalyvis gali neatlygintinai skleisti politinę reklamą?
Gali. Turi būti rašytinis žemės sklypo savininko sutikimas ar sudaryta sutartis dėl objekto (objektų), ant kurio ar kuriuose bus įrengiama politinė reklama. Svarbu įsitikinti, kad objektas (pvz., automobilis), ant kurio rengiamasi įrengti politinę reklamą, priklauso fiziniam, o ne juridiniam asmeniui, ir kad fizinis asmuo nėra reklamos skleidėjas, tai yra neteikia reklamos paslaugų atlygintinai.

Jeigu juridinis asmuo iš fizinio asmens (asmenų) yra išsinuomojęs pastatą, sklypą ar kitą objektą, politinės reklamos skleidimui taikomos tos pačios sąlygos kaip ir tais atvejais, kai savininkas yra juridinis asmuo.

8. Ar parduotuvių, kavinių, kirpyklų, vet. klinikų, viešbučių, svečių namų ir kitokias paslaugas teikiančių įmonių vitrinose galima pakabinti plakatą su politine reklama?
Nedraudžiama, jeigu yra rašytinis savininko sutikimas ir paslauga teikiama atlygintinai (nepriklausomai nuo to, ar savininkas yra fizinis, ar juridinis asmuo), jeigu tokie objektai nepatenka į Įstatymo 51 straipsnio 9 dalyje išvardytas vietas, kuriose draudžiama skleisti politinę reklamą.

Politinės reklamos skleidėjai ant parduotuvių, kavinių, grožio salonų, kino teatrų, teatrų ir kitokios paskirties statinių (pastatų sienų, langų, durų, stogų, taip pat patalpose esančių reklamos priemonių (vitrinų, langų ir (arba) durų vidinių pusių), kurios matomos iš lauko pusės) turi politinės kampanijos laikotarpiu iki rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo politinę reklamą skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, pateiktus Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų dienos (Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 4 dalis).

Parduotuvės, kavinės, kirpyklos viduje, turint rašytinį veiklą vykdančios įmonės atstovų sutikimą, gali būti skleidžiama politinė reklama. 

Primintina, kad leidus įrengti ir skleisti išorinę politinę reklamą, įskaitant ir pastatų viduje, turi būti sudarytos vienodos sąlygos visiems kandidatams ir partijoms.

9. Ar rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu reikia pašalinti išorinę politinę reklamą?
Rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formas ir priemones, draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos, išskyrus išorinę politinę reklamą, iškabintą iki prasidedant šiam rinkimų agitacijos draudimui. Balsavimo iš anksto metu ir rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu jokių vaizdinių ir garsinių rinkimų agitacijos priemonių (išskyrus tas, kurias išleido VRK) negali būti balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa (Įstatymo 56 straipsnio 1 dalis).

2020 m. Seimo rinkimų agitacijos draudimo laikotarpio trukmė: nuo 2020 m. spalio 10 d. 1.00 val. iki spalio 11 d. 20.00 val., pakartotiniame balsavime – nuo 2020 m. spalio 24 d. 1.00 val. iki spalio 25 d. 20.00 val.

Agitacijos draudimo metu negalima įrengti naujos išorinės politinės reklamos ir turi būti pašalinta anksčiau įrengta, jei ji buvo įrengta 50 metrų ir mažesniu atstumu nuo pastato, kuriame yra balsavimo patalpa.

 

10. Politinės reklamos draudimas balsavimo iš anksto metu
Balsavimas iš anksto vyksta nuo 8 iki 20 valandos paskutinį trečiadienį ir ketvirtadienį iki rinkimų dienos iš anksto parengtose ir balsavimui tinkamose patalpose, esančiose pastate, kuriame yra savivaldybės, kurios teritorijoje yra rinkimų apygarda, mero (administracijos direktoriaus) darbo vieta.

Balsavimo iš anksto metu jokių vaizdinių ir garsinių rinkimų agitacijos priemonių (išskyrus tas, kurias išleido VRK) negali būti balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa (Įstatymo 56 straipsnio 1 dalis).

11. Ar rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu ant transporto priemonių gali būti skleidžiama politinė reklama?
Atkreipiame dėmesį į tai, kad 2020 m. spalio 10 d. 1.00 val. – spalio 11 d. 20.00 val. ir spalio 24 d. 1.00 val. – spalio 25 d. 20.00 val. agitacija yra draudžiama.

VRK nuomone, politinė reklama ant transporto priemonių rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu negalima. Nuo tokių transporto priemonių politinė reklama turi būti nuimta. Jeigu nėra galimybės politinę reklamą nuo transporto priemonių pašalinti, tokios transporto priemonės negali būti eksploatuojamos ir neturi būti laikomos viešose vietose mažesniu negu 50 metrų atstumu nuo pastato, kuriame vyksta balsavimas. Toks pats reikalavimas galioja ir politinei reklamai, skleidžiamai  parduotuvių, rinkimų štabų ar kitų lankomų objektų, ar įstaigų, ar privačių pastatų languose, ant durų, sienų, stogų. Išimtis taikoma tik rinkimų štabų informacinėms iškaboms, pakabintoms ant pastato (patalpos), kuriame yra įsikūręs rinkimų štabas. Rinkimų štabo iškaboje gali būti ši informacija: politinės partijos pavadinimas ir (ar) kandidato pavardė, kampanijos dalyvio pavadinimas, partijos logotipas, rinkimų štabo darbo laikas ir kontaktinė informacija. Rekomenduojama laikytis valstybės įstaigų ir institucijų iškaboms keliamo reikalavimo: iškabos matmenys turi būti 40 x 60 cm.