Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK

NUOLAT

Politinės kampanijos iždininkas:
1) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos Įstatyme numatytus duomenis apie auką ir aukotoją. Gauta mažų aukų suma skelbiama neišskiriant aukotojų;
2) per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos duomenis apie politinės kampanijos išlaidas, prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir sudarytas politinės kampanijos sutartis. Politinės kampanijos finansavimo sutarties nuorašas kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaita turi būti perduoti VRK, kuri sutarčių tekstus privalo paskelbti savo interneto svetainėje;
3) dalyvio sudarytos sutarties su telekomunikacijų bendrove dėl fizinių asmenų mažų aukų rinkimo nuorašas nedelsiant perduodamas VRK, kuri sutarties tekstą ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia savo interneto svetainėje.

Labai svarbu, kad politinės kampanijos iždininkas nuolat pildytų Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį ir registruotų sutartis, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau – PKFFK) įstatyme numatytų terminų.

PO RINKIMŲ

Politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo pateikia VRK Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita teikiama VRK:
•    ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos (iki 2020 m. lapkričio 25 d.) , jei politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją gavo mažiau nei 70 VMDU, tai yra 95 130 eurų pajamų iš politinės kampanijos finansavimo šaltinių; 
•    ne vėliau kaip per 85 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos (iki 2021 m. sausio 24 d.), jei politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją gavo daugiau nei 70 VMDU, tai yra 95 130 eurų pajamų iš politinės kampanijos finansavimo šaltinių. Tokiu atveju, ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos VRK pateikiamas su audito įmone sudarytos politinės kampanijos dalyvio patikrinimo sutarties nuorašas, o kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaita ir Auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų.

Politinės kampanijos finansavimo ataskaita ir jos priedai:
1) 
Aukų ir aukotojų sąrašas;
2) atstovaujamųjų dalyvių politinės kampanijos finansavimo ataskaita (jei savarankiškas dalyvis turi atstovaujamųjų dalyvių);
3) Politinės kampanijos dalyvio ataskaita dėl politinės reklamos paskleidimo ir jos finansavimo šaltinių;

Taip pat kartu teikiami:
4) Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštis;
5)
politinės kampanijos sąskaitos išrašas nuo politinės kampanijos dalyvio registravimo iki ataskaitos pateikimo;
6)
pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai  ir sudarytos sutartys.

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos forma ir Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas patvirtinti 2016 m. birželio 9 d. VRK sprendimu Nr. Sp-82. Kitus politinių kampanijų finansavimą reglamentuojančius VRK sprendimus galite rasti adresu:  http://www.vrk.lt/vrk-sprendimai-apie-pk-finansavima