Dokumentų pateikimas VRK

Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos

Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija (toliau – deklaracija) – VRK privalomas pateikti dokumentas, kuriuo viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas deklaruoja paskleistą politinę reklamą, nurodo paskleistos politinės reklamos kainą, įkainius, skelbimo laiką (plotą) ir asmenį, kurio interesais politinė reklama buvo paskleista, taip pat asmenį, užsakiusį parengti ar paskleisti politinę reklamą, ir asmenį, sumokėjusį už politinės reklamos paskleidimą. Deklaracijos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašas patvirtintas 2010 m. rugsėjo 15 d. VRK sprendimu Nr. Sp-65, deklaracijos forma – 2016 m. vasario 4 d. VRK sprendimu Nr. Sp-15.

Deklaracija pildoma bei VRK pateikiama naudojantis VRK informacinės sistemos Finansavimo posisteme, prie kurios registruoti viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovai jungiasi per Elektroninius valdžios vartus adresu https://www.rinkejopuslapis.lt/.

Rekomenduojama deklaraciją pildyti nuolat, priėmus kiekvieną užsakymą parengti ar paskleisti politinę reklamą. Deklaracija laikoma tinkamai užpildyta tik užpildžius visas jos skiltis. Už duomenų teisingumą atsako viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas. VRK turi teisę papildyti deklaraciją nurodydama joje VRK sprendimu pripažintą politinę reklamą, kurios viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas nebuvo deklaravęs.

Pateiktos deklaracijos skelbiamos VRK interneto svetainėje adresu https://www.vrk.lt/viesosios-informacijos-rengeju-ir-skleideju-deklaracijos-2019-pr.

Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaita (toliau – ataskaita) – VRK 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-52 patvirtintos formos ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie vietinėse ir regioninėse visuomenės informavimo priemonėse (spaudoje, radijuje, televizijoje, internete) ir kitomis priemonėmis (lankstinukais, plakatais) paskleistą politinę reklamą, jos apimtį, galimą kainą ir kuri pildoma VRK informacinėje sistemoje. 2019 metų rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašas patvirtintas 2018 m. gruodžio 4 d. VRK sprendimu Nr. Sp-170.

Savivaldybių rinkimų komisijos savo savivaldybės teritorijoje atlieka viešai skleidžiamos politinės reklamos stebėseną ir fiksuoja politinės reklamos faktus ataskaitoje.

Stebėsenos metu sukaupti duomenys apie politinę reklamą turi būti nedelsiant įvedami į VRK informacinės sistemos Finansavimo posistemę, kuri pagal įvestus duomenis formuoja VRK nustatytos formos ataskaitą.

Ataskaita pildoma bei VRK pateikiama naudojantis VRK informacinės sistemos Finansavimo posisteme, prie kurios savivaldybių rinkimų komisijų Stebėsenos grupių nariai jungiasi per Elektroninius valdžios vartus adresu https://org.rinkejopuslapis.lt/.

Pateiktos deklaracijos skelbiamos VRK interneto svetainėje adresu https://www.vrk.lt/politines-reklamos-stebesenos-duomenu-ataskaitos1.

Deklaracijų ir ataskaitų pateikimas VRK

Politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai ir savivaldybių rinkimų komisijos elektroninių ryšių priemonėmis privalo pateikti VRK deklaraciją ir ataskaitą du (tris) kartus: likus 10 dienų iki rinkimų dienos (likus 5 dienoms – jeigu vyksta pakartotinis balsavimas) ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) galutinių rezultatų paskelbimo dienos:

  • savivaldybių tarybų rinkimų – ne vėliau kaip iki 2019 m. vasario 21 d., iki 2019 m. kovo 12 d. ir iki 2019 m. balandžio 3 d.;
  • Respublikos Prezidento rinkimų – ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 2 d., iki 2019 m. gegužės 21 d. ir iki 2019 m. birželio 12 d.;
  • Rinkimų į Europos Parlamentą – ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 16 d. ir iki 2019 m. birželio 12 d.