Dokumentų pateikimas VRK

Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija – VRK privalomas pateikti dokumentas, kuriuo viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas deklaruoja paskleistą politinę reklamą, nurodo paskleistos politinės reklamos kainą, įkainius, skelbimo laiką (plotą) ir asmenį, kurio interesais politinė reklama buvo paskleista, taip pat asmenį, užsakiusį parengti ar paskleisti politinę reklamą, ir asmenį, sumokėjusį už politinės reklamos paskleidimą.

Politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai elektroninių ryšių priemonėmis VRK privalo pateikti viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaraciją du kartus: likus 10 dienų iki rinkimų, tai yra iki 2011 m. vasario 17 d. ir ne vėliau kaip per 25 dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos (planuojama iki 2011 m. kovo 31 d.).

Deklaracijos forma, jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašas patvirtinti 2010 m. rugsėjo 15 d. VRK sprendimu Nr. Sp-65. Visus VRK sprendimus priimtus vykdant Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą galima rasti adresu: /vrk-sprendimai-reglamentuojantys-politiniu-partiju-ir-politiniu-kampaniju-finansavimo-kontrole-politines-reklamos-skleidima-2011.

Deklaracija pildoma ir pateikiama naudojantis VRK informacine sistema „LitVote".
Deklaracija laikoma tinkamai užpildyta tik užpildžius visas jos skiltis.
Už duomenų teisingumą atsako viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas. Įvedus duomenis, rekomenduojama patikrinti, ar Deklaracija užpildyta teisingai.

Įvedus informaciją apie politinės kampanijos metu parengtą ir paskleistą politinę reklamą ir „LitVote" informacinėje sistemoje patvirtinus Deklaraciją, Deklaracija pateikiama Vyriausiajai rinkimų komisijai. Nepatvirtinus Deklaracijos, laikoma, kad ji Vyriausiajai rinkimų komisijai nepateikta.
Su Deklaracija pateikiamas Deklaracijos priedas „Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos suvestinė", suformuojamas pagal įvestus Deklaracijos duomenis, jei Deklaracijoje pateikta informacija apie daugiau nei vieną politinės kampanijos dalyvį.

Pateikta Deklaracija ir jos priedas skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje.