Diana DAUBARĖ

  MOKYMŲ IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Mokymų ir komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Pareigybė reikalinga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimais ir naudojantis informacinėmis technologijomis, mokymų apie Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų, Europos Parlamento rinkimus (toliau – rinkimai) ir referendumus organizavimui ir vykdymui bei demokratinių rinkimų propagavimo veiklos užtikrinimui.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, bendroji veiklos sritis – mokymai ir komunikacija, specialioji veiklos sritis – rinkimų subjektų mokymų organizavimo ir vykdymo bei demokratinių rinkimų propagavimo srityje.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba vienpakopį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties;

4.2. turėti darbo patirties Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumų organizavimo srityje;

4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais rinkimų organizavimą bei vykdymą, politinių partijų veiklą ir politinių kampanijų finansavimą bei finansavimo kontrolę, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

4.4. gebėti organizuoti ir vesti seminarus, kitus renginius, skirtus mokymams, paruošti jiems vaizdinę mokomąją medžiagą, skaityti pranešimus šiuose renginiuose pagal skyriaus kompetenciją;

4.5. turėti skaitmeninės grafikos dizaino pagrindus ir gebėti savarankiškai dirbti pagrindinėmis grafinio dizaino programomis;

4.6. turėti fotografijos bei filmavimo pagrindus ir gebėti savarankiškai dirbti su garso ir vaizdo įrašų kūrimo bei redagavimo programomis.

4.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

4.8. gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti ir teikti išvadas bei pasiūlymus;

4.9. išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, raštvedybos taisykles bei mokėti rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

4.10. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu;

4.11. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

4.12. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygiu (B1).

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal Skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas ir moko rinkimų ir referendumų vykdymo klausimais, organizuoja VRK seminarus, kitus renginius, skirtus mokymams, dalyvauja juose ir skaito pranešimus;

5.2. vertina mokymų poreikį;

5.3. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl mokymų temų;

5.4. rengia mokymų programas ir metodinę medžiagą, kurią pateikia novatoriškai;

5.5. teikia pastabas bei pasiūlymus dėl rinkimus ir referendumus reglamentuojančių teisės aktų rengimo ar pakeitimo;

5.6. vedėjui ar VRK pirmininkui pavedus, atstovauja VRK valstybės institucijose ar įstaigose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.7. analizuoja ir kaupia informaciją apie teismų formuojamą praktiką rinkimų ir referendumų organizavimo ir vykdymo srityje;

5.8. rengia pagal Skyriaus kompetenciją techninių specifikacijų projektus ir teikia juos derinti;

5.9. vykdo skyriaus pirkimų organizatoriaus funkcijas;

5.10. rengia dokumentų projektus pagal Skyriaus kompetenciją;

5.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius VRK pirmininko, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

5.12. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją;

5.13. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, darbo procesų ir procedūrų bei Skyriaus nuostatų tobulinimo pagal Skyriaus kompetenciją.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.