Diana DAUBARĖ

MOKYMŲ IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.  

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – veiklos (mokymų) planavimas ir viešieji ryšiai.  
4. Specialiosios veiklos sritys: 
4.1. sprendimų įgyvendinimas; 
4.2. stebėsena ir analizė; 
4.3. priežiūra ir kontrolė. 

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5.  Bendrosios veiklos specializacija: 

5.1. rinkimų subjektų mokymų planavimas, organizavimas ir vykdymas; 

5.2. vizualinės komunikacijos priemonių rengimas. 

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą. 

7. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą. 

8. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą. 

9. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais. 

12. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą. 

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais. 

14. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą. 

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą. 

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius pavedimus. 

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai:  

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija: 

17.1.1. studijų krypčių grupė – humanitariniai mokslai arba; 

17.1.2. studijų krypčių grupė – socialiniai mokslai arba; 

17.1.3. studijų kryptis – teisė; 

arba 

17.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

17.3. darbo patirties sritis – veiklos planavimas; 

17.4. darbo patirties sritis – grafinis dizainas; 

17.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai.  

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: 

18.1. kalba – anglų; 

18.2. kalbos mokėjimo lygis B1. 

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 

19.1. vertės visuomenei kūrimas – 4; 

19.2. organizuotumas – 4; 

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 4; 

19.4. analizė ir pagrindimas – 5; 

19.5. komunikacija – 4. 

20. Specifinės kompetencijos ir jos reikalaujamas lygis: 

20.1. informacijos valdymas – 4; 

20.2 įžvalgumas – 4 lygis. 

21. Profesinė kompetencija ir jos reikalaujamas lygis: 

21.1. veiklos planavimas – 4.