Dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu teikiami dokumentai

Tik Rinkimų kodekso nustatyta tvarka įregistruotas politinės kampanijos dalyvis turi teisę būti kandidatu arba kelti kandidatą ar kandidatų sąrašą.
Savarankiškų 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės kampanijos dalyvių registracija vyksta VRK nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2022 m. gruodžio 12 d.

Eil. Nr.

Teikiamas dokumentas 

Fizinis asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu 

Politinė organizacija, norinti savarankišku dalyviu

registruotis pati

registruoti kandidatą į merus  

registruoti kandidatų sąrašą

 1

Prašymas* dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC). 
Fiziniam asmeniui būtina nurodyti rinkimų apygardą.

 Taip

  Taip

-

 2

Teikimas dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC). 

 -

 Taip 

Taip

 3

Kandidato asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas 

 Taip 

-

 Taip

-

 4

Pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašas (DOC)

 Taip 

  Taip

 Taip

Taip

 5

Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad registruojamo asmens (kandidato ar politinės organizacijos) vardu yra atidaryta banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra**. 

  Taip

 Taip

 Taip

Taip

6

Sutarties su politinės kampanijos audito įmone nuorašas

 nebūtina

  nebūtina

 nebūtina

nebūtina

Privalomai teikiamų dokumentų skaičius 

4

3

Papildomai galima pateikti

1

1

1

* - Politinės organizacijos prašymą ją registruoti ar teikimą registruoti jos keliamus kandidatus, kandidatų sąrašus politinės kampanijos dalyviais pasirašo politinės organizacijos pirmininkas arba įgaliotas asmuo. Jeigu pasirašo įgaliotas asmuo, nurodomas pagrindas (pvz., politinės organizacijos statutas, sprendimas ir pan.) arba pateikiamas įgaliojimas.

**- Pažymą gali išduoti bankas, taip pat tinkamu laikomas banko sąskaitos išrašas, patvirtintas banko darbuotojo arba sąskaitos valdytojo (jo įgalioto asmens). Pažymoje ar kitame dokumente turi būti nurodytas sąskaitos numeris, asmuo, kurio vardu ji atidaryta, sąskaitos lėšų likutis ir lėšų likučio data. Jeigu sąskaitoje, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, buvo lėšų, jos ne vėliau kaip vieną dieną iki pažymos išdavimo dienos turi būti pervestos į kitą šio asmens sąskaitą

Politinė organizacija gali teikti teikimą jos keliamą kandidatą į merus arba kandidatų sąrašą registruoti atstovaujamuoju dalyviu. Tokiu atveju teikiamas teikimas (DOC) ir, jei atstovaujamuoju dalyviu registruojams kandidatas į merus, kandidato asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

VRK 2022 m. rugsėjo 6 d. sprendimas Nr. Sp-74 „Dėl Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos patvirtinimo"