Darius GAIŽAUSKAS

kompiuterinių technologijų SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kompiuterinių technologijų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga formuoti ir tvarkyti duomenis apie organizuojamus rinkimus ir referendumus, politines kampanijas ir jų dalyvius, taip pat administruoti Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos (toliau – VRKIS) priežiūros ir plėtros darbus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimais ir kitais teisės aktais.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros ir specialiosios veiklos srities – rinkimų ir referendumų organizavimo ir vykdymo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, reglamentuojančius rinkimų ir referendumų organizavimą ir vykdymą, politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą bei finansavimo kontrolę, asmens duomenų apsaugą, valstybės tarnybą, kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, turėti žinių informacinių technologijų  projektų valdymo srityje.

4.2. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba vienpakopį universitetinį išsilavinimą bei ne mažesnę kaip 2 metų praktinio darbo informacinių technologijų projektų valdymo srityje;

4.3. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti, analizuoti informaciją bei rengti kvalifikuotas išvadas, teikti pasiūlymus, analitiškai įvertinti bei apibendrinti problemas ir parinkti jų sprendimų būdus;

4.4. žinoti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

4.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą;

4.6. žinoti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu, sugebėti efektyviai naudoti kompiuterines programas ir kitas technines priemones;

4.7. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.8. turėti organizacinių gebėjimų.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą ir atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

5.2. organizuoja informacinių technologijų diegimo bei duomenų tvarkymo projektų techninių reikalavimų rengimą;

5.3. prižiūri informacinių technologijų diegimo bei duomenų tvarkymo projektų įgyvendinimą bei kontroliuoja jų rezultatus;

5.4. organizuoja VRK aprūpinimą kompiuteriais, programine įranga bei kitomis būtinomis priemonėmis, užtikrina jų panaudojimą;

5.5. pagal Skyriaus kompetenciją rengia VRK sprendimų projektus;

5.6. teikia išvadas atliekant kasmetinį Skyriaus valstybės tarnautojų veiklos vertinimą;

5.7. teikia siūlymus VRK pirmininkui organizuojant Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus;

5.8. VRK narių prašymu pagal kompetenciją teikia informaciją bei pagalbą VRK veiklos klausimais;

5.9. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus ir paklausimus ir rengia atsakymus;

5.10. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektų rengimą ir šių sutarčių vykdymo kontrolę;

5.11. dalyvauja VRK sudarytose darbo grupėse, komisijose; atstovauja VRK kitų institucijų sudarytose darbo grupėse;

5.12. atlieka kitas su VRK, Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir VRK pirmininko pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus VRK pirmininkui.