Danguolė JAKŠTIENĖ

FINANSŲ SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinti pagal Skyriaus nuostatus Vyriausiosios rinkimų komisijos buhalterinės apskaitos tvarkymą, gaunamų asignavimų ir išlaidų vykdymo kontrolę bei finansinės atskaitomybės sudarymą laiku ir teisingai.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Bendroji veiklos sritis – buhalterinės apskaitos tvarkymas, specialioji veiklos sritis – buhalterinės apskaitos organizavimas, vykdymo kontrolė, strateginės veiklos planų sudarymas, programų sąmatų rengimas, finansinės atskaitomybės bei finansinių rodiklių ataskaitų sudarymas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;

4.2. turėti 3 metų ekonominio finansinio darbo patirtį bei ne mažiau kaip 1 metų biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo darbo patirtį;

4.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį rinkimų ar referendumų organizavimo srityje;

4.4. būti garai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, valstybės biudžeto lėšų naudojimą bei biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą, Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą, rinkimų, referendumų organizavimą, raštvedybos taisykles archyvų tvarkymą. Būti susipažinusiam su kitais jo veiklos sritį reglamentuojančiais teisės aktais;

4.5. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti, analizuoti informaciją bei rengti išvadas, teikti pasiūlymus, analitiškai įvertinti bei apibendrinti problemas ir parinkti jų sprendimų būdus;

4.6. žinoti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti Skyriaus veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.8. sklandžiai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu, turėti organizacinių gebėjimų;

4.9. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu, būti susipažinusiam ir mokėti dirbti su valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS) bei su buhalterinės apskaitos programa „Profit-w", sugebėti naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

5.2. priima su Skyriaus veikla susijusius sprendimus, teikia Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais;

5.3. rengia Skyriaus nuostatus, Skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;

5.4. vykdo biudžeto išlaidų išankstinę finansų kontrolę;

5.5. rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos biudžeto projektą, preliminarias kontrolines sąmatas, kontrolines programų sąmatas pagal patvirtintus rodiklius, strateginio veiklos plano priedus, mokėjimo paraiškas bei biudžeto vykdymo ataskaitas, atlieka kontrolinės sąmatos tikslinimo procedūras, teikia valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozes naudodamasi valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VABAMS) Navision Financials aplinkoje;

5.6. organizuoja Skyriaus ir apygardų (savivaldybių) rinkimų komisijų buhalterinės apskaitos vedimą;

5.7. kontroliuoja piniginių lėšų ir materialinių vertybių apskaitą;

5.8. dalyvauja sudarant įstaigos strateginės veiklos planus, atlieka programų finansinių poreikių skaičiavimus, rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos programų sąmatas ir teikia jas Finansų ministerijai;

5.9. koordinuoja gaunamų asignavimų ir išlaidų vykdymą, kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami įstaigos darbo, materialiniai bei finansiniai ištekliai;

5.10. užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, skirtų asignavimų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka;

5.11. rengia buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus, reikalingus finansinei atskaitomybei sudaryti, ruošia skirtų asignavimų panaudojimo analizes;

5.12. nustatytais terminais rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos finansinę atskaitomybę ir teikia ją Finansų ministerijai bei Valstybės kontrolei;

5.13. teikia praktinę ir metodinę pagalbą apygardų (savivaldybių) rinkimų komisijų pirmininkams ir buhalteriams buhalterinės apskaitos organizavimo bei vedimo klausimais;

5.14. rengia išlaidų sąmatas apygardų (savivaldybių) rinkimų komisijoms, teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai sprendimų projektus dėl asignavimų paskirstymo apygardų (savivaldybių) rinkimų komisijoms;

5.15. organizuoja asignavimų pervedimą apygardų (savivaldybių) rinkimų komisijoms;

5.16. kontroliuoja, kad apygardų (savivaldybių) rinkimų komisijos buhalterinės apskaitos dokumentus ir finansinės atskaitomybės formas pateiktų laiku ir teisingai;

5.17. priima, tikrina ir analizuoja apygardų (savivaldybių) rinkimų komisijų teikiamas finansinės atskaitomybės formas;

5.18. laiku ir kokybiškai ruošia dokumentus, sprendimų projektus Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžiams, rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įsakymų projektus skyriaus veiklos klausimais, ruošia raštus Seimui, Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms institucijoms su skyriaus darbu susijusiais klausimais;

5.19. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus bei rengia atsakymus;

5.20. dalyvauja sudarytose darbo grupėse, komisijose, atstovauja Vyriausiąją rinkimų komisiją kitų institucijų sudarytose darbo grupėse;

5.21. pagal Skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas Vyriausiosios rinkimų komisijos nariams;

5.22. organizuoja Skyriaus parengtos informacijos patalpinimą Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje;

5.23. įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais teikia/gauna iš valstybės institucijų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą tinkamai atlikti pavestas funkcijas;

5.24. bendradarbiauja su kitų valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojais, kitų Vyriausiosios rinkimų komisijos struktūrinių padalinių darbuotojais;

5.25. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavedimus ir atlieka skiriamas užduotis, susijusias su Skyriaus veiklos funkcijomis tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui.