Danguolė JAKŠTIENĖ

FINANSŲ SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus vedėjas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus įstaigos vadovui.

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

4. Specialiosios veiklos sritys – sprendimų įgyvendinimas, apskaitos priežiūra ir kontrolė.

 

III SKYRIUS
SPECIALIZACIJA

5. Teisės aktų, priklausančių skyriaus kompetencijai, projektų rengimas, priimtų sprendimų įgyvendinimas, finansų valdymas, apskaitos priežiūra ir kontrolė.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Priima su skyriaus veikla susijusius sprendimus.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus, teisės aktus su skyriaus veikla susijusiais klausimais.

8. Vadovauja skyriaus veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja skyriaus veiklai vykdyti aktualią informaciją.

9. Vadovauja skyriaus veiklų vykdymui arba prireikus vykdo skyriaus veiklas.

10. Vadovauja su skyriaus veikla susijusių dokumentų, informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su skyriaus veikla susijusius dokumentus, informaciją.

11. Konsultuoja su skyriaus veikla susijusiais klausimais.

12. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

13. Dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, konferencijose.

14. Valdo skyriaus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Atlieka išankstinę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės finansų kontrolės atlikimą.

16. Koordinuoja apygardų ir savivaldybių rinkimų (referendumų) komisijų apskaitos vedimą.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.1.1. studijų kryptis – ekonomika arba;

18.1.2. studijų kryptis – apskaita arba;

18.1.3. studijų kryptis – vadyba arba;

18.1.4. studijų kryptis – finansai;

arba:

18.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.3. darbo patirties sritis –finansų valdymas ir apskaita;

18.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

19.2. organizuotumas – 4;

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

19.4. analizė ir pagrindimas – 5;

19.5. komunikacija – 5.

20. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. strateginis požiūris – 4;

20.2. veiklos valdymas – 4;

20.3. lyderystė – 4.

21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. informacijos valdymas – 4.

22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. veiklos planavimas – 5;

22.2. žmogiškųjų išteklių valdymas – 4;

22.3. finansų valdymas – 5.