Dalyvių registracija

Dėmesio!

Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės (toliau - PPPKFFK) įstatymas (Žin., 2004, Nr. 135-4894). Ši informacija skiriama 2009 m. rinkimų į Europos Parlamentą politinės kampanijos dalyviams.

  

Kada galima registruotis  2009 m. rinkimų į Europos Parlamentą politinės kampanijos dalyviu?

2009 m. rinkimų į Europos Parlamentą politinės kampanijos dalyvių registravimas prasidėjo 2008 m. gruodžio 2 d. ir vyks iki 2009 m. gegužės 27 d.
Taigi jau dabar maloniai kviečiame visas politines partijas, norinčias dalyvauti 2009 m. rinkimuose, registruotis politinės kampanijos dalyviais. Nelaukite registravimo termino pabaigos!

Kodėl reikia registruotis politinės kampanijos dalyviu?

Tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruotos ir Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje paskelbtos kaip savarankiški politinės kampanijos dalyviai politinės partijos gali priimti aukas, įgyti turtines prievoles dėl išlaidų politinei kampanijai.
Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas, neužsiregistravus politinės kampanijos dalyviu, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(10) straipsnį užtraukia baudą nuo 2 iki 20 tūkstančių litų.

Kaip registruotis politinės kampanijos dalyviu?

Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registravimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 5 straipsnis.
Politinė partija, norinti registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, Vyriausiajai rinkimų komisijai privalo pateikti:
1) teikimą (prašymą) (yra patvirtinta forma) registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu;
2) pasirašytą turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašą ir gali pateikti audito sutarties su politinės kampanijos auditoriumi nuorašą;
3) dokumentą, patvirtinantį, kad politinė partija turi banko sąskaitą, kuri bus naudojama kaip speciali banko sąskaita, ir dokumentą apie šioje sąskaitoje esančias lėšas (rekomenduojame rinkimams naudoti atskirą sąskaitą).

Politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Politinės kampanijos iždininkas - fizinis asmuo, veikiantis savarankiško politinės kampanijos dalyvio vardu ir interesais turto patikėjimo sutarties pagrindu ir turintis įstatymo nustatytas teises ir pareigas.
Politinės kampanijos iždininkas registruojamas Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos „LitVote" vartotoju ir privalo dirbti su šia sistema (įvesti politinės kampanijos apskaitos žiniaraščio duomenis, rinkimų agitacijos visuomenės informavimo priemonėse apskaitos duomenis). Taip pat iždininkas privalo pagal PPPKFFK įstatymą nustatytu laiku pateikti politinės kampanijos finansavimo ataskaitas bei išlaidas ir pajamas pateisinančius dokumentus.

Iždininkui, už duomenų nepateikimą pažeidžiant Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo reikalavimus (pagal ATPK 207(8)), už aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimą, už išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimą, kitokius politinių kampanijų tvarkos pažeidimus (pagal ATPK 207(10))gali būti surašomi Administracinių teisės pažeidimų protokolai. Išvardinti pažeidimai užtraukia iždininkui baudą nuo 100 litų iki 20 000 litų.

Būti politinės kampanijos iždininku turi teisę tik Lietuvos Respublikos pilietis arba nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas.
Politinės kampanijos iždininku negali būti:
1) pretendentas ar kandidatas;
2) rinkimų ar referendumo komisijos narys;
3) auditorius, paskirtas įstatymo nustatyta tvarka;
4) fizinis asmuo, teismo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo nuosprendį;
5) valstybės tarnautojas.

Politinės kampanijos iždininkas:
1) pasirašo aukų lapus, politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį, politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, politinės kampanijos audito išvadą, jeigu ji privaloma, ir pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai bei Valstybinei mokesčių inspekcijai;
2) PPPKFFK įstatymo ir Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka tvarko ir saugo politinės kampanijos apskaitos dokumentus;
3) per 5 darbo dienas Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu gautas aukas irbei sudarytas sutartis;
4) kontroliuoja politinei kampanijai išleistų lėšų dydį ir prižiūri, kad politinei kampanijai nebūtų išleista daugiau lėšų, negu nustatytas maksimalus išlaidų dydis;
5) atidaro ir uždaro specialią banko sąskaitą.

Iždininko atsakomybė
Iždininkui už duomenų nepateikimą, pažeidžiant Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo reikalavimus (pagal ATPK 207(8)), už aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimą, už išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimą, kitokius politinių kampanijų tvarkos pažeidimus (pagal ATPK 207(10)) gali būti surašomas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Išvardyti pažeidimai iždininkui užtraukia baudą nuo 100 iki 20 000 litų.

Duomenų pateikimas
Vyriausioji rinkimų komisija yra parengusi programinę įrangą, skirtą politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio, politinės kampanijos finansavimo ataskaitų pildymui. Iždininkas pasirašo politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo informacijos teikimo elektroniniu būdu sutartį bei pasižadėjimą dėl tinkamo informacinės sistemos „LitVote" identifikavimo priemonių (vartotojo vardo ir slaptažodžio) saugojimo ir naudojimo. Iždininkas registruojamas Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos „LitVote" vartotoju, jam suteikiamas vartotojo vardas, slaptažodis, prisijungimo prie „LitVote" duomenys. Vartotojo vardas ir slaptažodis yra unikalūs ir turi būti rūpestingai saugomi, kad niekas kitas, be vartotojo, negalėtų jais pasinaudoti.
Politinės kampanijos dalyvio iždininkas, prisijungęs prie šios sistemos, apskaitos žiniaraštyje registruoja politinės kampanijos pajamas ir išlaidas, taip pat aprašo paskleistą politinę reklamą. Pagal įvestus duomenis, Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje skelbiami duomenys apie politinės kampanijos laikotarpiu gautas aukas ir sudarytas sutartis. Pateiktų duomenų pagrindu taip pat suformuojama politinės kampanijos finansavimo ataskaita ir jos priedai: aukotojų sąrašas, rinkimų agitacijos visuomenės informavimo priemonėse apskaita. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, jos priedus galima atsispausdinti ir patikrinti. Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikiama patikrinta, atspausdinta ir pasirašyta ataskaita. Iždininkas atsako už įvestų duomenų teisingumą. Ranka užpildytų ar kitu būdu atspausdintų ataskaitų Vyriausioji rinkimų komisija nepriima.

Dokumentų formos:

teikimas (prašymas) registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu,
turto patikėjimo sutartis su politinės kampanijos iždininku.
Politinės kampanijos dalyvio iždininkas pasirašo politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo informacijos teikimo elektroniniu būdu sutartį bei pasižadėjimą, kurį pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai. 

Kur registruotis politinės kampanijos dalyviu?

Dėl registravimosi politinės kampanijos dalyviu prašome kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją, adresu:
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius
Seimo III rūmai, 214 kab.

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus kontaktai.