Dalyvių registracija

Pinigai ir politika. „Tegul varžosi idėjos, ne pinigai"

Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo (Žin., 2004, Nr.135-4894) tikslas - užtikrinti politinių kampanijų demokratiškumą, politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo teisėtumą bei viešumą, nustatyti, kaip finansuojamos politinės partijos bei politinės kampanijos, ir sukurti veiksmingą bei skaidrią politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę.
Politinės kampanijos laikotarpio politinę veiklą reglamentuoja ir Seimo rinkimų įstatymas (5(1) straipsnis „Draudimas papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis", septintasis skirsnis „Rinkimų agitacija").

Politinės kampanijos laikotarpio etapai

Politinės kampanijos laikotarpį sudaro trys etapai: pradinis laikotarpis, rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpis ir baigiamasis (ataskaitų) laikotarpis.
Pradinis laikotarpis prasideda įstatymų nustatyta tvarka paskelbus rinkimų datą ir baigiasi paskelbus kandidatus, kandidatų sąrašus. 2008 m. spalio 12 d. rinkimų pradinis politinės kampanijos laikotarpis prasidėjo 2008 m. balandžio 2 d. ir tęsis iki rugsėjo 12 d.
Rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpis - sudėtinis politinės kampanijos laikotarpio etapas, prasidedantis paskelbus kandidatus (kandidatų sąrašus) ir pasibaigia prasidėjus įstatymų nustatytam terminui, kurio metu draudžiama rinkimų agitacija. 2008 m. spalio 12 d. rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpis prasidės 2008 m. rugsėjo 12 d. ir tęsis iki spalio 11 d. 1 val. Jei bus rengiamas pakartotinis balsavimas, apie etapo pratęsimą bus informuojama vėliau.
Baigiamasis (ataskaitų) politinės kampanijos laikotarpis - sudėtinis politinės kampanijos laikotarpio etapas, kuris prasideda rinkimų (pakartotinių rinkimų) galutinių rezultatų paskelbimo dieną ir pasibaigia praėjus 45 dienoms nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) galutinių rezultatų paskelbimo dienos.

Skirtingi terminai

Atkreipiame dėmesį, kad žemiau nurodytuose Seimo rinkimų įstatymo straipsniuose pareiškinių dokumentų pateikimo, kandidatų ir partijų registravimo terminai nesutampa su politinės kampanijos dalyvių registravimo terminais.
Pagal Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 5 dalį pareiškinių dokumentų įteikimas pradedamas likus 65 dienoms iki rinkimų ir baigiamas 17 valandą likus 34 dienoms iki rinkimų.
Pagal Seimo rinkimų įstatymo 39 straipsnio 4 dalį Vyriausioji rinkimų komisija sprendimą dėl kandidato registravimo ar atsisakymo registruoti turi priimti per 10 dienų po pareiškinių dokumentų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 31 dienai iki rinkimų.

Kada galima registruotis  2008 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyviu?

2008 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvių registravimas prasidėjo 2008 m. balandžio 2 d. ir vyks iki 2008 m. rugsėjo 30 d.
Taigi jau dabar maloniai kviečiame visus, norinčius siekti Seimo nario mandato, registruotis politinės kampanijos dalyviais. Nelaukite registravimo termino pabaigos! Vėliausiai siūlome registruotis paskutinę pareiškinių dokumentų pateikimo dieną - 2008 m. rugsėjo 8 d. iki 17 valandos.

Kodėl reikia registruotis politinės kampanijos dalyviu?

Tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruoti ir Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje kaip savarankiški politinės kampanijos dalyviai paskelbti pretendentai, politinės partijos kandidatas ar kandidatų sąrašas bei save iškėlę kandidatai gali priimti aukas, įgyti turtines prievoles dėl išlaidų politinei kampanijai. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitose privaloma nurodyti visas politinės kampanijos pajamas ir išlaidas.
Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas neužsiregistravus politinės kampanijos dalyviu pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(11) straipsnį užtraukia baudą nuo 2 iki 20 tūkstančių litų.

Kaip registruotis politinės kampanijos dalyviu?

Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registravimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 5 straipsnis.

Politinė partija, norinti registruotis, registruoti savo keliamą kandidatą savarankišku politinės kampanijos dalyviu, Vyriausiajai rinkimų komisijai privalo pateikti:
1) teikimą (prašymą) registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu.
Jei politinė partija vienmandatėse rinkimų apygardose keliamus kandidatus nori registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, kartu su teikimu (prašymu) pateikia kandidatų sąrašą arba teikimą (prašymą) dėl kiekvieno kandidato. Kiti dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatas, išvardyti žemiau;
2) pasirašytą turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašą ir gali pateikti audito sutarties su politinės kampanijos auditoriumi nuorašą;
3) dokumentą, patvirtinantį, kad politinė partija turi banko sąskaitą, kuri bus naudojama kaip specialioji banko sąskaita, ir dokumentą apie šioje sąskaitoje esančias lėšas (rekomenduojame rinkimams naudoti atskirą sąskaitą);
4) gali pateikti atstovaujamų politinės kampanijos dalyvių sąrašą, kuriame gali būti nurodyti atstovaujamo politinės kampanijos dalyvio išlaidų limitai. Politinė partija negali nustatyti atstovaujamiesiems dalyviams, vienmandatėse rinkimų apygardose keliamiems kandidatams didesnių limitų, nei yra Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyti maksimalūs išlaidų dydžiai tose rinkimų apygardose.

Politinės partijos vienmandatėse rinkimų apygardose keliami kandidatai, norintys registruotis savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, pateikia:
1) prašymą registruoti kandidatą savarankišku politinės kampanijos dalyviu;
2) politinės partijos teikimą (prašymą) registruoti kandidatą savarankišku politinės kampanijos dalyviu.
Atskiro teikimo (prašymo) pateikti nereikia, jei kandidatas įrašytas į politinės partijos kartu su teikimu (prašymu) pateiktą sąrašą kandidatų, kuriuos nori registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais;
3) pasirašytą turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašą ir gali pateikti audito sutarties su politinės kampanijos auditoriumi nuorašą;
4) dokumentą, patvirtinantį, kad yra banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip speciali banko sąskaita, dokumentą apie šioje sąskaitoje esančias lėšas, taip pat gali būti pateiktas audito sutarties su politinės kampanijos auditoriumi nuorašas;

Visi politinės partijos vienmandatėse rinkimų apygardose keliami kandidatai, neužsiregistravę savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, pasibaigus registravimo terminui, tai yra 2008 m. rugsėjo 30 d., bus registruojami atstovaujamaisiais dalyviais.

Fizinis asmuo, kuris ruošiasi išsikelti ar jau išsikėlė kandidatu, norintis registruotis politinės kampanijos dalyviu, Vyriausiajai rinkimų komisijai privalo pateikti:
1) prašymą registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu;
2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3) pasirašytą turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašą ir gali pateikti audito sutarties su politinės kampanijos auditoriumi nuorašą;
4) dokumentą, patvirtinantį, kad politinės kampanijos dalyvio vardu yra atidaryta banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip specialioji banko sąskaita, ir dokumentą apie šioje sąskaitoje esančias lėšas.

Politinės kampanijos iždininkas

Politinės kampanijos iždininkas - fizinis asmuo, veikiantis savarankiško politinės kampanijos dalyvio vardu ir interesais turto patikėjimo sutarties pagrindu ir turintis įstatymo nustatytas teises ir pareigas.
Būti politinės kampanijos iždininku turi teisę tik Lietuvos Respublikos pilietis arba nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas.
Politinės kampanijos iždininku negali būti:
1) pretendentas ar kandidatas;
2) rinkimų ar referendumo komisijos narys;
3) auditorius, paskirtas įstatymo nustatyta tvarka;
4) fizinis asmuo, teismo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo nuosprendį;
5) valstybės tarnautojas.

Politinės kampanijos iždininkas:
1) pasirašo aukų lapus, politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį, politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, politinės kampanijos audito išvadą, jeigu ji privaloma, ir pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai bei Valstybinei mokesčių inspekcijai;
2) įstatymo ir Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka tvarko ir saugo politinės kampanijos apskaitos dokumentus;
3) per 5 darbo dienas Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu gautas aukas bei sudarytas sutartis;
4) kontroliuoja politinei kampanijai išleistų lėšų dydį ir prižiūri, kad politinei kampanijai nebūtų išleista daugiau lėšų, negu nustatytas maksimalus išlaidų dydis;
5) atidaro ir uždaro specialią banko sąskaitą.

Dokumentų formos:

Teikimas (prašymas) registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu,
Prašymas registruoti kandidatą savarankišku politinės kampanijos dalyviu,
Turto patikėjimo sutartis su politinės kampanijos iždininku.

Politinės kampanijos dalyvio iždininkas pasirašo Politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo informacijos teikimo elektroniniu būdu sutartį ir pasižadėjimą, kurį pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Kur registruotis politinės kampanijos dalyviu?

Politinės partijos dėl registravimosi politinės kampanijos dalyviu kreipiasi į Vyriausiąją rinkimų komisiją.
Politinės partijos vienmandatėje rinkimų apygardoje keliamas kandidatas dėl registravimosi politinės kampanijos dalyviu kreipiasi į savo politinę partiją. Jo registracijos dokumentus ir teikimą (prašymą) politinė partija pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai.
Asmuo, kuris ruošiasi išsikelti arba jau yra išsikėlęs kandidatu, kreipiasi į Vyriausiąją rinkimų komisiją arba dokumentus pateikia savo rinkimų apygardos komisijai (komisijos sudaromos iki 2008 m. liepos 30 d.), kuri juos perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Vyriausioji rinkimų komisija
Gedimino pr. 53, III rūmai, 214 kab.
01109 Vilnius