Aukotojų dėmesiui

Aukojant politinėms partijoms ir kandidatams svarbu nurodyti asmens kodą ir gyvenamosios vietos adresą

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas numato, kad vienas asmuo (fizinis ar juridinis) per kalendorinius metus gali paaukoti vienai politinei partijai ne didesnę kaip 300 MGL dydžio, tai yra 39 000 Lt, auką. Jeigu tais pačiais metais vyksta politinė kampanija, asmuo vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui gali paaukoti per šią politinę kampaniją ne didesnę kaip 300 MGL dydžio auką.

Jeigu vienas fizinis asmuo per vieną politinę kampaniją politinės kampanijos dalyviui (dalyviams) paaukoja daugiau kaip 10 procentų savo praeitais metais gautų pajamų, apie tokį aukotoją ir jo auką (aukas) turi būti paskelbiama Valstybinės mokesčių inspekcijos išvadoje.

Priimant auką turi būti užpildomas aukų lapas. Aukų lapuose turi būti nurodoma piniginės aukos vertė, nepiniginė auka ir jos rinkos vertė, aukotojo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; aukotojo (juridinio asmens) pavadinimas, kodas, buveinės adresas. Aukų lapai surašomi 3 egzemplioriais, pirmas jų atiduodamas aukotojui, antras - Vyriausiajai rinkimų komisijai, trečias lieka aukos gavėjui. Auka laikoma priimta, kai politinės kampanijos iždininkas, patikrinęs, ar gauta auka atitinka įstatymo reikalavimus, užregistruoja auką ir aukos davėjui įteikia (išsiunčia) aukų lapą.

Fizinių asmenų piniginės aukos, kurios viršija 1 000 litų, ir visos juridinių asmenų piniginės aukos gali būti aukojamos tik banko pavedimu. Fizinio asmens, paaukojusio iki 100 litų vertės auką ir nesutinkančio, kad jo asmens duomenys būtų paviešinti, asmens duomenis viešinti draudžiama, tačiau taip pat užpildomas aukų lapas, kuriame nurodomi aukotojo asmens duomenys: vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta.

Fizinių asmenų, aukojančių politinės kampanijos dalyviams ir politinėms partijoms, prašome atkreipti dėmesį, kad banko dokumente būtų nurodytas Jūsų asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas. Tik turėdamas šiuos duomenis politinės partijos ar politinės kampanijos dalyvio iždininkas galės užpildyti aukų lapą laikantis įstatymo reikalavimų ir panaudoti Jūsų auką politinei kampanijai ar politinės partijos veiklai finansuoti.