Aukos

Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau – PKFFK) įstatymas.

Ši informacija skiriama politinės kampanijos dalyviams, jų iždininkams ir besidomintiems asmenims.

Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai:

Politinių partijų

Kitų savarankiškų politinės kampanijos dalyvių

1. Politinės partijos lėšos

1. Politinės partijos lėšos

2. Fizinių asmenų aukos

Iki 10 VMDU, t. y. iki 8 850 Eur, tačiau neviršijant 10 procentų deklaruotų pajamų, nedeklaravus turto ir pajamų – iki 12 Eur

2. Fizinių asmenų aukos

Iki 10 VMDU, t. y. iki 8 850 Eur, tačiau neviršijant 10 procentų deklaruotų pajamų, nedeklaravus turto ir pajamų – iki 12 Eur

3. Paskolos iš bankų

  • tik iš bankų
  •  tik iš LR registruoto banko ar kitoje ES/EEE valstybėje registruoto banko padalinio, veikiančio LR

3. Nuosavos (asmeninės) lėšos;

Nuosavos (asmeninės) kandidatų lėšos iki 20 VMDU, t. y. iki 17 700 Eur.

 

4. Palūkanos už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas

4. Palūkanos už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas

Atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos finansuojamos tik iš juos iškėlusių savarankiškų politinės kampanijos dalyvių lėšų.

Politinę kampaniją finansuoti kitomis lėšomis draudžiama.

Finansuoti politinių kampanijų dalyvius per trečiuosius asmenis draudžiama.

Politinei kampanijai finansuoti skirtos lėšos (taip pat ir asmeninės) privalo būti laikomos politinės kampanijos sąskaitoje.

Kas yra auka?

Aukos - aukos gavėjams neatlygintinai perduoti pinigai, kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, informacija, turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės, neatlygintinai atlikti veiksmai ir savanoriški darbai, veiksmų rezultatai, skirti savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinei kampanijai finansuoti.

Kas gali aukoti?

Aukoti šios politinės kampanijos dalyviams turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę, ir nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, neturintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybės, arba asmenys be pilietybės.

Viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams draudžiama neatlygintinai, kaip auką, skleisti politinę reklamą.

Aukotojų ir aukų gavėjų susitarimai, susiję su įsipareigojimais privatiems (asmeniniams ir (ar) grupiniams) interesams, draudžiami.

Išrinktiems į savivaldybių tarybas asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems (asmeniniams ir (ar) grupiniams) interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.

Kiek galima aukoti?

Vienas asmuo kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją gali paaukoti auką, neviršijančią 10 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio dydžių (toliau – VMDU), t. y. 8 850 Eur.

Bendra vieno fizinio asmens aukų suma savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 d.) arba už užpraeitus metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos). Į šiuos dydžius fizinių asmenų mažos aukos neįskaičiuojamos.

Kandidatas savo politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių, t. y. 17 700 Eur.

Reikalavimai aukotojams deklaruoti turtą ir pajamas

Aukotojas iki aukos suteikimo privalo deklaruoti turtą ir pajamas. Turto ir pajamų deklaruoti nereikia tik aukotojams, kurių aukos per politinę kampaniją vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui yra ne didesnės kaip 12 Eur.

Iždininkas, priimdamas auką ir registruodamas ją Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje, kreipiasi į VMI, kad būtų patikrinta, ar bendra aukotojo aukų suma neviršija 10 procentų fizinio asmens įstatymų nustatyta tvarka deklaruotų metinių pajamų ir ar aukotojas yra deklaravęs turtą ir pajamas.

Ar reikia aukas viešinti?

Visi aukojusieji asmenys privalo būti paviešinti.

Aukos (piniginės, nepiniginės, nepriimtinos, jų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą) viešinamos iždininkui jas užregistravus Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje.

Politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos VRK interneto svetainėje skelbiamame viešame aukotojų sąraše paskelbia aukotojo vardą, pavardę ir paaukotą sumą. Aukotojų, aukojusių mažas aukas, aukos nurodomos neišskiriant aukotojų.

Politinės kampanijos iždininkas taip pat per 10 darbo dienų VRK interneto svetainėje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu sudarytas politinės kampanijos finansavimo sutartis, jei tokios sutartys buvo sudarytos.

Labai svarbu, kad iždininkas nuolat pildytų Politinės kampanijos finansavimo žiniaraštį, nepažeisdamas PKFFK įstatyme numatytų terminų.

Kas gali priimti aukas?

Aukas gali priimti tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruoti ir VRK interneto svetainėje kaip savarankiški politinės kampanijos dalyviai paskelbtos politinės partijos, visuomeniniai rinkimų komitetai, kandidatų sąrašai ir kandidatai į savivaldybių tarybų narius – merus. Politinės kampanijos dalyvių registracija vyksta iki 2018 m. gruodžio 10 d.

Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas, neužsiregistravus politinės kampanijos dalyviu, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 93 straipsnio 7 dalį, užtraukia baudą nuo 600 iki 5 800 Eur.

Kada galima priimti aukas?

Aukas priimti galima tik užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu. 

Pasibaigus rinkimų agitacijos kampanijos etapui, aukas politinei kampanijai priimti draudžiama, t. y. aukas galima priimti iki 2019 m. kovo 2 d. 1 val. Jeigu vyks pakartotinis balsavimas, jame dalyvaujantys kandidatai aukas vėl galės priimti nuo 2019 m. kovo 4 d. iki 2019 m. kovo 16 d. 1 val.

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis į savo politinės kampanijos sąskaitą, atstovaujamasis politinės kampanijos dalyvis į jam atstovaujančio savarankiško politinės kampanijos dalyvio sąskaitą lėšas prisiimtiems įsipareigojimams padengti gali pervesti iki Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo VRK.

Kaip priimamos aukos?

Piniginės aukos, kurios viršija 290 Eur, gali būti aukojamos tik banko pavedimu. Pinigines aukas, gautas ne banko pavedimu (iki 290 Eur), politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po aukos gavimo perveda į politinės kampanijos sąskaitą.

Priimant auką grynaisiais pinigais (iki 290 Eur), aukos perdavimo-priėmimo dieną, o priimant nepiniginę auką, per 5 darbo dienas nuo aukos gavimo dienos turi būti užpildomas aukų lapas. Kiekvienai aukai pildomas atskiras aukų lapas.

Priimant auką banko pavedimu, aukų lapas nepildomas.

Auka laikoma priimta, kai politinės kampanijos iždininkas, patikrinęs, ar gauta auka atitinka PKFFK įstatymo reikalavimus, užregistruoja auką Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje ir, jeigu priimama auka grynaisiais pinigais arba nepiniginė auka, aukotojui įteikia (išsiunčia) aukų lapą.

Aukų lapas surašomas 3 egzemplioriais, pirmas atiduodamas aukotojui, antras –  VRK, trečias – aukos gavėjui. Antrieji aukų lapų egzemplioriai ir Aukų lapų panaudojimo ataskaita VRK pateikiami kartu su politinės kampanijos dalyvio Politinės kampanijos finansavimo ataskaita.

Mažos aukos priimamos pagal PKFFK įstatymo 11  straipsnį.

Nepiniginės aukos įvertinamos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintas Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles (Žin., 2004, Nr. 171-6342; 2010, Nr. 147-7539; 2012, Nr.17-783, Nr. 129-6505).

Aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas, pagal ANK 93 straipsnio 3 dalį, užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkui ar politinės kampanijos dalyviui  nuo 150 iki 860 Eur.

Nepriimtinos aukos

Draudžiama naudoti politinėms kampanijoms gautas aukas, kurios neatitinka PKFFK įstatymo reikalavimų. Gavus nepriimtiną auką, jei aukotojas yra žinomas, politinės kampanijos iždininkas per 5 darbo dienas nuo tokios aukos gavimo dienos turi auką grąžinti aukotojui, nurodydamas atsisakymo priimti auką priežastis. Jeigu aukotojas per 10 darbo dienų nenustatomas, politinės kampanijos iždininkas auką perveda į valstybės biudžetą (lėšų gavėjas –„VMI prie LR FM", sąskaitos Nr. LT247300010112394300, bankas „Swedbank" AB, banko kodas 73000, įmokos pavadinimas – „Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymu nustatytos įmokos į valstybės biudžetą", įmokos kodas –7081).

Kur įsigyti aukų lapų?

Aukų lapus politinės partijos, visuomeniniai rinkimų komitetai ir išsikėlę kandidatai gali įsigyti VRK. Politinių partijų iškelti kandidatai aukų lapus gauna iš politinės partijos.

Vieno aukų lapų komplekto kaina -  0,14 Eur.

 Už aukų lapus sumokama mokėjimo pavedimu į VRK sąskaitą Nr. LT537300010002461932, esančią „Swedbank", AB.

Ką daryti su nepanaudotais, sugadintais aukų lapais?

Politinės partijos politinės kampanijos metu nepanaudoti, anuliuoti aukų lapai lieka politinės partijos žinioje, o visuomeninis rinkimų komitetas ir išsikėlęs kandidatas nepanaudotus aukų lapus kartu su Aukų lapų panaudojimo ataskaita grąžina VRK teikiant Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą.

Pinigai už nepanaudotus ir VRK grąžintus aukų lapus negrąžinami.