Aukos

Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau - PKFFK) įstatymas.

Ši informacija skiriama politinės kampanijos dalyviams, jų iždininkams ir besidomintiems asmenims.

Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai:

  1. politinės partijos lėšos;
  2. nuosavos (asmeninės) kandidatų lėšos;
  3. pagal PKFFK įstatymą turinčių teisę aukoti fizinių asmenų aukos politinei kampanijai;
  4. iš bankų gaunamos paskolos (galimos tik politinėms partijoms);
  5. palūkanos už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas.

Atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos finansuojamos tik iš juos iškėlusių savarankiškų politinės kampanijos dalyvių lėšų.

Politinę kampaniją finansuoti kitomis lėšomis draudžiama.

Politinei kampanijai finansuoti skirtos lėšos (taip pat ir asmeninės) privalo būti laikomos politinės kampanijos sąskaitoje.

Kas yra auka?

Aukos - aukos gavėjams neatlygintinai perduoti pinigai, kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, informacija, turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės, neatlygintinai atlikti veiksmai ir savanoriški darbai, veiksmų rezultatai, skirti savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinei kampanijai finansuoti.

Kas gali aukoti?

Aukoti šios politinės kampanijos dalyviams turi teisę tik Lietuvos Respublikos piliečiai.

Finansuoti politinių kampanijų dalyvius per trečiuosius asmenis draudžiama.

Viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams draudžiama neatlygintinai, kaip auką, skleisti politinę reklamą.

Aukotojų ir aukų gavėjų susitarimai, susiję su įsipareigojimais privatiems (asmeniniams ir (ar) grupiniams) interesams, draudžiami.

Išrinktiems į LR Seimą asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems (asmeniniams ir (ar) grupiniams) interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.

Kiek galima aukoti?

Vienas asmuo kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per  politinę kampaniją gali paaukoti auką, neviršijančią 10 VMDU, t. y. 7 570 Eur.

Bendra vieno fizinio asmens aukų suma savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 d.) arba už užpraeitus metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos). Į šiuos dydžius fizinių asmenų mažos aukos neįskaičiuojamos.

Kandidatas savo politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių, t. y. 15 140 Eur.

Reikalavimai aukotojams deklaruoti turtą ir pajamas

Aukotojas iki aukos suteikimo privalo deklaruoti turtą ir pajamas. Turto ir pajamų deklaruoti nereikia tik aukotojams, kurių aukos per politinę kampaniją vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui yra ne didesnės kaip 12 Eur.

Iždininkas, priimdamas auką ir registruodamas ją žiniaraštyje, kreipiasi į VMI, kad būtų patikrinta, ar bendra aukotojo aukų suma neviršija 10 procentų fizinio asmens įstatymų nustatyta tvarka deklaruotų metinių pajamų.

Ar reikia aukas viešinti?

Visi aukojusieji asmenys privalo būti paviešinti.

Aukos (piniginės, nepiniginės, nepriimtinos, jų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą) viešinamos iždininkui jas užregistravus politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje.

Politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos VRK interneto svetainėje skelbiamame viešame aukotojų sąraše paskelbia aukotojo - vardą, pavardę ir paaukotą sumą. Aukotojų, aukojusių mažas aukas, aukos nurodomos neišskiriant aukotojų.

Politinės kampanijos iždininkas taip pat per 10 darbo dienų VRK interneto svetainėje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu sudarytas politinės kampanijos finansavimo sutartis, jei tokios sutartys buvo sudarytos.

Labai svarbu, kad iždininkas nuolat pildytų žiniaraštį, nepažeisdamas įstatyme numatytų terminų.

Kas gali priimti aukas?

Aukas gali priimti tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruoti ir VRK interneto svetainėje kaip savarankiški politinės kampanijos dalyviai paskelbti išsikėlę kandidatai, politinės partijos iškelti kandidatai vienmandatėse rinkimų apygardose ir politinės partijos.

Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas, neužsiregistravus politinės kampanijos dalyviu, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(10) straipsnį užtraukia baudą nuo 579 iki 5 792 eurų.

Kada galima priimti aukas?

Aukas priimti galima tik užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu. LRSeimo rinkimų politinės kampanijos dalyviai registruojami nuo 2016 m. balandžio 9 d. iki 2016 m. liepos 16 d.

Pasibaigus rinkimų agitacijos kampanijos etapui, aukas politinei kampanijai priimti draudžiamat. y. aukas galima priimti iki 2016 m. spalio 8 d. 1 val. Jeigu vyks pakartotinis balsavimas, jame dalyvaujantys kandidatai aukas vėl galės priimti nuo 2016 m. spalio 10 d. iki 2016 m. spalio 22 d. 1 val. 

Kaip priimamos aukos?

Piniginės aukos, kurios viršija 290 Eur gali būti aukojamos tik banko pavedimu. Pinigines aukas, gautas ne banko pavedimu (iki 290 Eur), politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po aukos gavimo perveda į politinės kampanijos sąskaitą.

Priimant auką grynaisiais pinigais (iki 290 Eur), aukos perdavimo-priėmimo dieną, o priimant nepiniginę auką, per 5 darbo dienas nuo aukos gavimo dienos turi būti užpildomas aukų lapas. Kiekvienai aukai pildomas atskiras aukų lapas.

Priimant auką banko pavedimu, aukų lapas nepildomas.

Auka laikoma priimta, kai politinės kampanijos iždininkas, patikrinęs, ar gauta auka atitinka PKFFK įstatymo reikalavimus, užregistruoja auką Politinės kampnijos finansinės apskaitos žiniaraštyje ir, jeigu priimama auka grynaisiais pinigais arba nepiniginė auka, aukotojui įteikia (išsiunčia) aukų lapą.

Aukų lapas surašomas 3 egzemplioriais, pirmas atiduodamas aukotojui, antras - VRK, trečias - aukos gavėjui. Antrieji aukų lapų egzemplioriai ir Aukų lapų panaudojimo ataskaita VRK pateikiami kartu su politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos finansavimo ataskaita.

Mažos aukos priimamos pagal PKFFK įstatymo 11  straipsnį.

Nepiniginės aukos įvertinamos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintas Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles (Žin., 2004, Nr. 171-6342; 2010, Nr. 147-7539; 2012, Nr.17-783, Nr. 129-6505).

Aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(10) straipsnį užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkui ar politinės kampanijos dalyviui  nuo 29 iki 4 345 Eur.

Nepriimtinos aukos

Draudžiama naudoti politinėms kampanijoms gautas aukas, kurios neatitinka PKFFK įstatymo reikalavimų. Gavus nepriimtiną auką, jei aukotojas yra žinomas, politinės kampanijos iždininkas per 5 darbo dienas nuo tokios aukos gavimo dienos turi auką grąžinti aukotojui, nurodydamas atsisakymo priimti auką priežastis. Jeigu aukotojas per 10 darbo dienų nenustatomas, politinės kampanijos iždininkas auką perveda į valstybės biudžetą (lėšų gavėjas –„VMI prie LR FM", sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas „Swedbank" AB, banko kodas 73000, įmokos pavadinimas –„Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymu nustatytos įmokos į valstybės biudžetą", įmokos kodas –7081).

Kur įsigyti aukų lapų?

Aukų lapus politinės partijos ir išsikėlę kandidatai gali įsigyti VRK. Politinių partijų iškelti kandidatai aukų lapus gauna iš politinės partijos.

Vieno aukų lapų komplekto kaina -  0,14 Eur.

 Už aukų lapus sumokama mokėjimo pavedimu į VRK sąskaitą Nr. LT537300010002461932, esančią „Swedbank", AB.

Ką daryti su nepanaudotais, sugadintais aukų lapais?

Politinės partijos nepanaudoti, anuliuoti aukų lapai politinės kampanijos metu lieka politinės partijos žinioje, o išsikėlęs kandidatas nepanaudotus aukų lapus grąžina VRK.

Pinigai už nepanaudotus ir grąžintus VRK aukų lapus negrąžinami.