Aukos

Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja  Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas (toliau - Įstatymas). 
Ši informacija skiriama politinės kampanijos dalyviams, jų iždininkams ir besidomintiems asmenims.


Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai
Politinės partijos finansavimo šaltiniai:
1) politinės partijos lėšų, gautų iš politinės partijos finansavimo šaltinių ir skirtų politinės partijos, kandidatų ir kandidatų sąrašų politinėms kampanijoms finansuoti;
2) politinės kampanijos laikotarpiu politinės partijos gaunamų pagal šį įstatymą turinčių teisę aukoti fizinių asmenų aukų politinei kampanijai;
3) politinės kampanijos laikotarpiu politinės partijos iš Lietuvos Respublikoje registruotų bankų arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje registruoto banko padalinio, veikiančio Lietuvos Respublikoje, gaunamų paskolų;
4) palūkanų už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas.

Visuomeninio rinkimų komiteto šaltiniai:
1) pagal šį įstatymą turinčių teisę aukoti fizinių asmenų aukų ir politinių partijų aukų kandidatams ir kandidatų sąrašams, referendumo iniciatoriams arba referendumo oponentams;
2) nuosavų (asmeninių) lėšų;
3) palūkanų už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas.
Lėšos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, privalo būti laikomos politinės kampanijos sąskaitoje.
Prasidėjus politinei kampanijai visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.
Politinę kampaniją finansuoti kitomis lėšomis draudžiama.

Kas yra auka?
Aukos - aukos gavėjams neatlygintinai perduoti pinigai, kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, informacija, turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės, neatlygintinai atlikti veiksmai ir savanoriški darbai, veiksmų rezultatai, skirti savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinei kampanijai finansuoti.
Viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams draudžiama neatlygintinai, kaip auką, skleisti politinę reklamą.

Kas gali priimti aukas?
Aukas gali priimti tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruoti ir VRK interneto tinklalapyje kaip savarankiški politinės kampanijos dalyviai paskelbtos politinės partijos, visuomeniniai rinkimų komitetai.
Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas, neužsiregistravus politinės kampanijos dalyviu, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(10) straipsnį užtraukia baudą nuo 2 iki 20 tūkst. Lt.


Kada galima priimti aukas?
Aukas priimti galima užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Registracija vyksta 2013 m. lapkričio 25 d. - 2014 m. kovo 1 d.
Pasibaigus rinkimų agitacijos kampanijos etapui, tai yra nuo 2014 m. gegužės 24 d. 1 val., aukas politinei kampanijai priimti draudžiama.


Kas gali aukoti?
Aukoti savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams Europos Parlamento rinkimuose turi teisę LR piliečiai ir nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę.
Finansuoti politinių kampanijų dalyvius per trečiuosius asmenis draudžiama.
Aukotojų ir aukų gavėjų susitarimai, susiję su įsipareigojimais privatiems (asmeniniams ir (ar) grupiniams) interesams, draudžiami.
Išrinktiems į Europos Parlamentą asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems (asmeniniams ir (ar) grupiniams) interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.


Kiek galima aukoti?
Įstatymas numato 2 aukos dydžio ribojimus:
1. Vienas asmuo kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per šią politinę kampaniją gali paaukoti auką, neviršijančią 10 paskelbto praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau - VMDU) dydžių, tai yra 22 320 litų.
2. Bendra vieno fizinio asmens aukų suma savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų. Į šiuos dydžius neįskaičiuojamos fizinių asmenų mažos aukos.
Į politinių partijų ir visuomeninių rinkimų komitetų keliamų kandidatų sąrašus įrašyti kandidatai savo politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių, t. .y 44 640 litų.

Kaip priimamos aukos?
Piniginės aukos, kurios viršija 1 000 litų gali būti aukojamos tik banko pavedimu. Pinigines aukas, gautas ne banko pavedimu (iki 1 000 litų), politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po aukos gavimo perveda į politinės kampanijos sąskaitą.
Priimant auką grynaisiais pinigais (iki 1 000 litų), aukos perdavimo-priėmimo dieną, o priimant nepiniginę auką, per 5 darbo dienas nuo aukos gavimo dienos turi būti užpildomas aukų lapas. Kiekvienai aukai pildomas atskiras aukų lapas.
Priimant auką banko pavedimu, aukų lapas nepildomas.
Auka laikoma priimta, kai politinės kampanijos iždininkas, patikrinęs, ar gauta auka atitinka Įstatymo reikalavimus, užregistruoja auką ir, jei priimama auka grynaisiais pinigais arba nepiniginė auka, aukotojui įteikia (išsiunčia) aukų lapą.
Aukų lapas surašomas 3 egzemplioriais, pirmas atiduodamas aukotojui, antras - VRK, trečias - aukos gavėjui. Antrieji aukų lapų egzemplioriai VRK pateikiami kartu su politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos finansavimo ataskaita. Kartu pateikiama Aukų lapų panaudojimo ataskaita.
Politinės kampanijos dalyvio iždininkas, gautas aukas registruoja politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje.
Mažos aukos priimamos pagal Įstatymo 11  straipsnį.
Nepiniginės aukos įvertinamos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintas Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles (Žin., 2004, Nr. 171-6342; 2010, Nr. 147-7539).

Aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(10) straipsnį užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkui ar politinės kampanijos dalyviui nuo 100 iki 15 000 litų.

Nepriimtinos aukos
Draudžiama naudoti politinėms kampanijoms gautas aukas, kurios neatitinka Įstatymo reikalavimų. Jeigu tokios aukos buvo gautos ir aukotojas yra žinomas, politinės kampanijos iždininkas per 5 darbo dienas nuo tokios aukos gavimo dienos turi auką grąžinti aukotojui, nurodydamas atsisakymo priimti auką priežastis. Jeigu aukotojas per 10 darbo dienų nenustatomas, politinės kampanijos iždininkas auką perveda į valstybės biudžetą (lėšų gavėjas -"VMI prie LR FM", sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas ,,Swedbank" AB, banko kodas 73000, įmokos pavadinimas –"Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymu nustatytos įmokos į valstybės biudžetą", įmokos kodas –7081).

Ar reikia aukas viešinti?
Visi aukojusieji asmenys privalo būti paviešinami.
Politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos VRK interneto tinklalapyje skelbiamame viešame aukotojų sąraše paskelbia aukotojo -vardą, pavardę ir paaukotą sumą. Aukotojų, aukojusių mažas aukas, aukos nurodomas neišskiriant aukotojų.
Politinės kampanijos iždininkas taip pat per 10 darbo dienų VRK interneto tinklalapyje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu sudarytas politinės kampanijos finansavimo sutartis, jei tokios sutartys buvo sudarytos.
VRK yra parengusi programinę įrangą, skirtą politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščiui pildyti. Registruojamos visos aukos (piniginės, nepiniginės, nepriimtinos, jų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą). Aukos viešinamos iždininkui jas užregistravus politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje. Labai svarbu, kad iždininkas nuolat pildytų žiniaraštį, nepažeisdamas įstatyme numatytų terminų.

Reikalavimai aukotojams deklaruoti turtą ir pajamas
Fizinis asmuo iki aukos savarankiškam politinės kampanijos dalyviui suteikimo įstatymų nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą ir pajamas. Fizinių asmenų aukoms, kurios per politinę kampaniją savarankiškam politinės kampanijos dalyviui yra ne didesnės kaip 40 litų, pajamų ir turto deklaruoti nereikia.
Kaip jau minėta, fizinis asmuo per kalendorinius metus negali aukoti daugiau 10 procentų už praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų. Vykdant šį įstatymo reikalavimą, iždininkas priimdamas auką (registruodamas ją žiniaraštyje) naudodamasis VRK informacine sistema kreipiasi į VMI, kad būtų patikrinta, ar bendra aukotojo aukų suma (visų šiais metais vykstančių kampanijų dalyviams) neviršija jo10 procentų (jei auka gauta iki 2013-12-31, tikrinamos už 2012 metus deklaruotos metinės pajamos, vėliau gautoms aukoms - už 2013 metus deklaruotos pajamos) už praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų. VMI iždininkui neteikia informacijos apie deklaruotų pajamų dydį, tik nurodo, ar aukotojas yra deklaravęs pajamas, ar iki iždininko kreipimosi į VMI aukotojų visų aukų suma neviršija 10 procentų jo deklaruotų pajamų. Šio reikalavimo neatitinkanti auka laikoma nepriimtina. Todėl gavus atsakymą, kad aukotojas nėra deklaravęs pajamų, (1) reikėtų jį paraginti deklaruoti ir po to dar kartą patikrinti, ar aukotojas gali tokią sumą aukoti, arba (2) auką grąžinti aukotojui kaip nepriimtiną per 5 darbo dienas nuo aukos gavimo dienos.
Gavus atsakymą, kad auka viršija leidžiamą aukotojo pajamų dalį, auką reikia grąžinti aukotojui.

Valstybinė mokesčių inspekcija tikrina, ar aukotojai turėjo pakankamai pajamų aukai suteikti ir ar jos apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka. Apie atliktą tikrinimą ir jo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus Valstybinė mokesčių inspekcija praneša VRK.

VMI informacija dėl gyventojų, ketinančių suteikti auką politinės kampanijos dalyviams ar dalyvauti artėjančiuose rinkimuose, turto ir pajamų deklaravimo tvarkos

Kur įsigyti aukų lapų?
Aukų lapus politinės partijos ir visuomeniniai rinkimų komitetai , registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, gali įsigyti VRK.
Aukų lapų įsigijimo, jų pildymo, apskaitos ir likvidavimo tvarkos aprašas  patvirtintas 2012 m. kovo 20 d. VRK sprendimu Nr. Sp-26.
Vieno aukų lapų komplekto kaina - 0,48 Lt.
Už aukų lapus sumokama mokėjimo pavedimu į VRK sąskaitą Nr. LT537300010002461932, esančią „Swedbank", AB.

Ką daryti su nepanaudotais, sugadintais aukų lapais?
Politinės partijos nepanaudoti, anuliuoti aukų lapai politinės kampanijos metu lieka politinės partijos žinioje, visuomeninis rinkimų komitetas nepanaudotus aukų lapus grąžina VRK.
 
Pinigai už nepanaudotus ir grąžintus VRK aukų lapus negrąžinami.

Šiurkščiais Įstatymo pažeidimais laikoma:

  • politinės kampanijos dalyvio finansavimas nepriimtinomis aukomis;
  • jeigu politinės kampanijos dalyvis priima sprendimus naudoti politinei kampanijai aukas, gautas iš asmenų, kurie neturi teisės finansuoti politinių kampanijų, ar iš neleistinų politinės kampanijos finansavimo šaltinių;
  • jeigu politinės kampanijos dalyvis sudaro politinės kampanijos finansavimo sutartis, pažeisdamas Įstatymo reikalavimus;
  • jeigu politinės kampanijos dalyvio nedeklaruotos politinei kampanijai gautos lėšos sudaro 10 ar daugiau procentų nustatyto didžiausio politinės kampanijos išlaidų dydžio.
Sprendimą, kad politinės kampanijos dalyvis padarė šiurkštų šio įstatymo pažeidimą, priima VRK. Priėmus tokį sprendimą naikinama savarankiško politinės kampanijos dalyvio registracija (ne vėliau kaip likus 9 dienų iki rinkimų dienos) dėl šiurkščių šio Įstatymo pažeidimų.