Aukos

Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės(toliau – PPPKFFK) įstatymas (Žin., 2004, Nr. 135-4894; 2010, Nr. 63-3091;2010, Nr. 128-6524; 2011, Nr. 153-7205). 2012 m. birželio mėn. Seimas numato svarstyti PPPKFFK įstatymo pakeitimus dėl reikalavimų aukotojams.

Ši informacija skiriama politinės kampanijos dalyviams, jų iždininkams ir besidomintiems asmenims.

Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai
Politinės partijos politinės kampanijos finansavimo šaltiniai yra:
1)    politinės partijos lėšos, gautos iš politinės partijos finansavimo šaltinių ir naudojamos partijos, partijos iškeltų kandidatų sąrašų ir partijos iškeltų kandidatų politinėms kampanijoms finansuoti;
2)    fizinių asmenų aukos politinei kampanijai;
3)    politinės kampanijos laikotarpiu politinės partijos iš Lietuvos Respublikoje registruotų bankų gaunamos paskolos;
4)    palūkanos už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas. 
Partijų keltų kandidatų politinės kampanijos gali būti finansuojamos ir nuosavomis politinių partijų lėšomis. 
Atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos finansuojamos politinės partijos lėšomis. 
Kitų savarankiškų politinės kampanijos dalyvių (išskyrus politines partijas) politinės kampanijos finansuojamos:
1)    fizinių asmenų aukomis;
2)    nuosavomis (asmeninėmis) lėšomis;
3)    palūkanomis už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas.
Lėšos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, privalo būti laikomos politinės kampanijos sąskaitoje.
Prasidėjus politinei kampanijai visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.
Politinę kampaniją finansuoti kitomis lėšomis draudžiama.


Kas yra auka?
Aukos – aukos gavėjams neatlygintinai perduoti pinigai, kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, informacija, turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės, neatlygintinai atlikti veiksmai ir savanoriški darbai, veiksmų rezultatai, skirti savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinei kampanijai finansuoti.
Viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams draudžiama neatlygintinai, kaip auką, skleisti politinę reklamą.

Kas gali priimti aukas?
Aukas gali priimti tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruoti ir VRK interneto tinklalapyje kaip savarankiški politinės kampanijos dalyviai paskelbti pretendentai, išsikėlę kandidatai, politinės partijos, vienmandatėse rinkimų apygardose politinių partijų iškelti kandidatai.
Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas, neužsiregistravus politinės kampanijos dalyviu, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(10) straipsnį užtraukia baudą nuo 2 iki 20 tūkst. Lt.

Kada galima priimti aukas?
Aukas priimti galima užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Registracija vyksta 2012 m. balandžio 11 d. – rugpjūčio 10 d.
Pasibaigus rinkimų agitacijos kampanijos etapui, tai yra nuo 2012 m. spalio 13 d. 1 val., aukas politinei kampanijai priimti draudžiama. Jei vyks pakartotinis balsavimas, jame dalyvaujantys kandidatai aukas galės priimti nuo spalio 15 d. iki spalio 27 d. 1 val. 

Kas gali aukoti?
Aukoti savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams Seimo rinkimuose turi teisę LR piliečiai.
Finansuoti politinių kampanijų dalyvius per trečiuosius asmenis draudžiama.
Aukotojų ir aukų gavėjų susitarimai, susiję su įsipareigojimais privatiems (asmeniniams ir (ar) grupiniams) interesams, draudžiami.
Išrinktiems į LR Seimą asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems (asmeniniams ir (ar) grupiniams) interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.

 

Kiek galima aukoti?
Įstatymas numato 2 aukos dydžio ribojimus:
1.    Vienas asmuo kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per šią politinę kampaniją gali paaukoti auką, neviršijančią 10 paskelbto praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių, tai yra 21 750 litų. 
2.    Bendra vieno fizinio asmens aukų suma savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų. Į šiuos dydžius neįskaičiuojamos fizinių asmenų mažos aukos.


Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorius savo politinei kampanijai finansuoti gali paaukoti iki 43 500 litų .
Įstatymas nenumato ribojimo, kiek politinė partija gali aukoti politinei kampanijai.

Kaip priimamos aukos?
Mažos aukos (iki 40 litų) grynaisiais nepriimamos.
Piniginės aukos, kurios viršija 1 000 litų gali būti aukojamos tik banko pavedimu. Pinigines aukas, gautas ne banko pavedimu (iki 1 000 litų), politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po aukos gavimo perveda į politinės kampanijos sąskaitą.
Priimant auką grynaisiais pinigais (iki 1 000 litų), aukos perdavimo–priėmimo dieną, o priimant nepiniginę auką, per 5 darbo dienas nuo aukos gavimo dienos turi būti užpildomas aukų lapas. Kiekvienai aukai pildomas atskiras aukų lapas. Šis reikalavimas taikomas ir priimant kandidato nuosavas lėšas iki 1000 litų.
Priimant auką banko pavedimu, aukų lapas nepildomas.
Auka laikoma priimta, kai politinės kampanijos iždininkas, patikrinęs, ar gauta auka atitinka Įstatymo reikalavimus, užregistruoja auką ir, jei priimama auka grynaisiais pinigais arba nepiniginė auka, aukotojui įteikia (išsiunčia) aukų lapą.
Aukų lapas surašomas 3 egzemplioriais, pirmas atiduodamas aukotojui, antras – VRK, trečias – aukos gavėjui. Antrieji aukų lapų egzemplioriai VRK pateikiami kartu su politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos finansavimo ataskaita. Kartu pateikiama Aukų lapų panaudojimo ataskaita.
Politinės kampanijos dalyvio iždininkas, gautas aukas registruoja politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje. 
Mažos aukos priimamos pagal Įstatymo 10(1) straipsnį. 
Nepiniginės aukos įvertinamos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintas Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles (Žin., 2004, Nr. 171-6342; 2010, Nr. 147-7539). 

Aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(10) straipsnį užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkui ar politinės kampanijos dalyviui nuo 100 iki 15 000 litų.

Nepriimtinos aukos 
Draudžiama naudoti politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms gautas aukas, kurios neatitinka Įstatymo reikalavimų. Jeigu tokios aukos buvo gautos ir aukotojas yra žinomas, politinės kampanijos iždininkas per 5 darbo dienas nuo tokios aukos gavimo dienos turi auką grąžinti aukotojui, nurodydamas atsisakymo priimti auką priežastis. Jeigu aukotojas per 10 darbo dienų nenustatomas, politinės kampanijos iždininkas auką perveda į valstybės biudžetą.
Nepriimtinos aukos ir jų gražinimas aukotojams taip pat registruojami žiniaraštyje.

Ar reikia aukas viešinti?
Visi aukojusieji asmenys privalo būti paviešinami. 
Politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos VRK interneto tinklalapyje skelbiamame viešame aukotojų sąraše paskelbia aukotojo –vardą, pavardę ir paaukotą sumą. Aukotojų, aukojusių mažas aukas, aukos nurodomas neišskiriant aukotojų.
Politinės kampanijos iždininkas taip pat per 10 darbo dienų VRK interneto tinklalapyje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu sudarytas politinės kampanijos finansavimo sutartis, jei tokios sutartys buvo sudarytos.
VRK yra parengusi programinę įrangą, skirtą politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščiui pildyti. Registruojamos visos aukos (piniginės, nepiniginės, nepriimtinos, jų grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą). Aukos viešinamos iždininkui jas užregistravus politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje. Labai svarbu, kadiždininkas nuolat pildytų žiniaraštį, nepažeisdamas įstatyme numatytų terminų.

Reikalavimai aukotojams deklaruoti turtą ir pajamas
Fizinis asmuo iki aukos savarankiškam politinės kampanijos dalyviui suteikimo įstatymų nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą ir pajamas. Fizinių asmenų aukoms, kurios per politinę kampaniją savarankiškam politinės kampanijos dalyviui yra ne didesnės kaip 40 litų, pajamų ir turto deklaruoti nereikia. 
Kaip jau minėta, fizinis asmuo per kalendorinius metus negali aukoti daugiau 10 procentų už praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų. Vykdant šį įstatymo reikalavimą, iždininkas priimdamas auką (registruodamas ją žiniaraštyje) naudodamasis VRK informacine sistema kreipiasi į VMI, kad būtų patikrinta, ar bendra aukotojo aukų suma (visų šiais metais vykstančių kampanijų dalyviams) neviršija 10 procentų jo už 2011 metus deklaruotų metinių pajamų. VMI iždininkui neteikia informacijos apie deklaruotų pajamų dydį, tik nurodo, ar aukotojas yra deklaravęs pajamas, ar iki iždininko kreipimosi į VMI aukotojų visų aukų suma neviršija 10 procentų jo deklaruotų pajamų. Šio reikalavimo neatitinkanti auka laikoma nepriimtina. Todėl gavus atsakymą, kad aukotojas nėra deklaravęs pajamų, (1) reikėtų jį paraginti deklaruoti ir po to dar kartą patikrinti, ar aukotojas gali tokią sumą aukoti, arba (2) auką grąžinti aukotojui kaip nepriimtiną per 5 darbo dienas nuo aukos gavimo dienos.
Gavus atsakymą, kad auka viršija leidžiamą aukotojo pajamų dalį, auką reikia grąžinti aukotojui.
VMI informacija aukotojams 
Valstybinė mokesčių inspekcija tikrina, ar aukotojai turėjo pakankamai pajamų aukai suteikti ir ar jos apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka. Apie atliktą tikrinimą ir jo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus Valstybinė mokesčių inspekcija praneša VRK.

Kur įsigyti aukų lapų?
Aukų lapus politinės partijos ir išsikėlę kandidatai, registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, gali įsigyti VRK. 
Aukų lapų įsigijimo, jų pildymo, apskaitos ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtintas 2012 m. kovo 20 d. VRK sprendimu Nr. Sp-26.
Vieno aukų lapų komplekto kaina – 0,48 Lt.
Už aukų lapus sumokama mokėjimo pavedimu į VRK sąskaitą Nr. LT537300010002461932, esančią „Swedbank", AB.

Politinių partijų keliami kandidatai, registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, aukų lapus gauna iš politinės partijos.

Ką daryti su nepanaudotais, sugadintais aukų lapais?
Politinės partijos, jos keliamų kandidatų sąrašų nepanaudoti, anuliuoti aukų lapai politinės kampanijos metu lieka politinės partijos žinioje.
Išsikėlusių kandidatų nepanaudoti, anuliuoti aukų lapai, grąžinami ir Aukų lapų panaudojimo ataskaita VRK teikiama kartu su Politinės kampanijos finansavimo ataskaita. 
Pinigai už nepanaudotus ir grąžintus VRK aukų lapus negrąžinami.

Šiurkščiais PPPKFFK įstatymo pažeidimais laikoma:
•    politinės kampanijos dalyvio finansavimas nepriimtinomis aukomis;
•    jeigu politinės kampanijos dalyvis priima sprendimus naudoti politinei kampanijai aukas, gautas iš asmenų, kurie neturi teisės finansuoti politinių kampanijų, ar iš neleistinų politinės kampanijos finansavimo šaltinių;
•    jeigu politinės kampanijos dalyvis sudaro politinės kampanijos finansavimo sutartis, pažeisdamas PPPKFFK įstatymo reikalavimus;
•    jeigu politinės kampanijos dalyvio nedeklaruotos politinei kampanijai gautos lėšos sudaro 10 ar daugiau procentų nustatyto didžiausio politinės kampanijos išlaidų dydžio.
Sprendimą, kad politinės kampanijos dalyvis padarė šiurkštų šio įstatymo pažeidimą, priima VRK. Priėmus tokį sprendimą naikinama savarankiško politinės kampanijos dalyvio registracija (ne vėliau kaip likus 15 dienų iki rinkimų ar referendumo dienos) dėl šiurkščių šio įstatymo pažeidimų, politinei partijai dvejus metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos neskiriami valstybės biudžeto asignavimai.