Aukos

Dėmesio!
Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės (toliau - PPPKFFK) įstatymas (Žin., 2004, Nr. 135-4894; 2010, Nr. 63-3091; 2010, Nr. 128-6524).

Ši informacija skiriama 2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimų ir 2011 m. vasario 13 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Marijampolės rinkimų apygardoje Nr. 29 politinės kampanijos dalyviams.
Aukų lapų įsigijimo, nepiniginių aukų ir aukų grynaisiais pinigais priėmimo, jų tinkamo įregistravimo, aukų lapų pildymo, apskaitos bei likvidavimo tvarką nustato 2010-09-22 VRK sprendimu Nr. Sp-73 patvirtintas Aukų lapų įsigijimo, jų pildymo, apskaitos ir likvidavimo tvarkos aprašas.

Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai
Politinės partijos politinės kampanijos finansavimo šaltiniai yra:
  1) politinės partijos lėšos, gautos iš politinės partijos finansavimo šaltinių ir naudojamos partijos, partijos iškeltų kandidatų sąrašų ir partijos iškeltų kandidatų politinėms kampanijoms finansuoti;
  2) politinės kampanijos laikotarpiu politinės partijos gaunamos pagal PPPKFFK įstatymą turinčių teisę aukoti fizinių ir juridinių asmenų aukos politinei kampanijai;
  3) politinės kampanijos laikotarpiu politinės partijos iš Lietuvos Respublikoje registruotų bankų gaunamos paskolos;
  4) palūkanos už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas.
Partijų keltų kandidatų politinės kampanijos gali būti finansuojamos ir nuosavomis politinių partijų lėšomis.
Atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos finansuojamos politinės partijos lėšomis.

Kitų savarankiškų politinės kampanijos dalyvių (išskyrus politines partijas) politinės kampanijos finansuojamos:
  1) pagal PPPKFFK įstatymą turinčių teisę aukoti fizinių ir juridinių asmenų aukomis;
  2) nuosavomis (asmeninėmis) lėšomis;
  3) palūkanomis už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas.

Lėšos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, privalo būti laikomos politinės kampanijos sąskaitoje.
Prasidėjus politinei kampanijai visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.
Politinę kampaniją finansuoti kitomis lėšomis draudžiama.

Kas yra auka?
Aukos - aukos gavėjams neatlygintinai perduoti pinigai, kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, informacija, turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės, neatlygintinai atlikti veiksmai ir savanoriški darbai, veiksmų rezultatai, skirti politinių partijų veiklai ar savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinei kampanijai finansuoti.
Viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams draudžiama neatlygintinai, kaip auką, skleisti politinę reklamą.

Kas gali priimti aukas?
Aukas gali priimti tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruoti ir VRK interneto tinklalapyje kaip savarankiški politinės kampanijos dalyviai paskelbti pretendentai, išsikėlę kandidatai, kandidatų sąrašai, politinės partijos.
Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas, neužsiregistravus politinės kampanijos dalyviu, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(10) straipsnį užtraukia baudą nuo 2 iki 20 tūkst. Lt.

Kada galima priimti aukas?
Aukas priimti galima užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Registracija vyksta VRK nuo 2010 m. lapkričio 3 d. iki gruodžio 24 d.
Pasibaigus rinkimų (referendumo) agitacijos kampanijos etapui, tai yra nuo 2011 m. vasario 26 d. 1 val., aukas politinei kampanijai priimti draudžiama.

Kas gali aukoti?
Aukoti savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams per savivaldybių tarybų rinkimus turi teisę:
  
1) LR piliečiai ir nuolatiniai LR gyventojai (turintys kitos ES  valstybės narės pilietybę,  neturintys kitos ES valstybės narės pilietybės, asmenys be pilietybės);
  
2) LR registruoti privatūs juridiniai asmenys, kurių įstatiniame kapitale nėra valstybės ar savivaldybės kapitalo ir kurių įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikianti teisę kontroliuoti juridinio asmens veiklą, priklauso tik fiziniams asmenims turintiems teisę aukoti politinės kampanijos dalyviams, LR įregistruotiems juridiniams asmenims arba NATO ir ES valstybių narių privatiems juridiniams asmenims.
Viešieji juridiniai asmenys politinės kampanijos dalyviams aukoti negali.

Finansuoti politinių kampanijų dalyvius per trečiuosius asmenis draudžiama.
Politinės partijos turi teisę aukoti tik kandidatų ir kandidatų sąrašų politinėms kampanijoms.
Aukotojų ir aukų gavėjų susitarimai, susiję su įsipareigojimais privatiems (asmeniniams ir (ar) grupiniams) interesams, draudžiami.
Išrinktiems į savivaldybių tarybas asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems (asmeniniams ir (ar) grupiniams) interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.

Kiek galima aukoti?
Vienas asmuo (fizinis ar juridinis) kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui gali paaukoti per šią politinę kampaniją auką, neviršijančią 20 paskelbto praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau - VMDU) dydžių, tai yra 42 360 litų.

Reikalavimai aukotojams deklaruoti turtą ir pajamas
Fizinis asmuo, prieš suteikdamas auką politinės kampanijos dalyviui, įstatymų nustatyta tvarka turi deklaruoti turtą ir pajamas. Turtą ir pajamas pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymą deklaruoja asmenys, ketinantys suteikti auką politinei partijai ar politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimos nariai.  Dėl turto ir pajamų deklaravimo reikia kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (tel. Nr. 1882).
Asmuo, deklaravęs pajamas ir turtą politinės kampanijos iždininkui pateikia deklaraciją su VMI žyma, kad deklaracija yra pateikta.
Valstybinė mokesčių inspekcija tikrina, ar aukotojai turėjo pakankamai pajamų aukai suteikti ir ar jos apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka. Apie atliktą tikrinimą ir jo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus Valstybinė mokesčių inspekcija praneša VRK.

Ar reikia aukas viešinti?
Visi aukojusieji fiziniai ir juridiniai asmenys privalo būti paviešinami.
Politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos VRK interneto tinklalapyje skelbiamame viešame aukotojų sąraše paskelbia aukotojo - fizinio asmens - vardą, pavardę ir savivaldybę, kurioje jis gyvena, ir aukotojo - juridinio asmens - pavadinimą, kodą ir savivaldybę, kurioje yra jo buveinė.
Politinės kampanijos iždininkas taip pat per 10 darbo dienų VRK interneto  tinklalapyje paskelbia duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu sudarytas politinės kampanijos finansavimo sutartis, jei tokios sutartys buvo sudarytos.

Kaip priimamos aukos?
Fizinių asmenų piniginės aukos, kurios viršija 1 000 litų, ir visos juridinių asmenų piniginės aukos gali būti aukojamos tik banko pavedimu.
Priimant auką grynaisiais pinigais, aukos perdavimo-priėmimo dieną, o priimant nepiniginę auką, per 5 darbo dienas nuo aukos gavimo dienos turi būti užpildomas aukų lapas. Kiekvienai aukai pildomas atskiras aukų lapas.
Priimant auką banko pavedimu, aukų lapas nepildomas.
Auka laikoma priimta, kai politinės kampanijos iždininkas, patikrinęs, ar gauta auka atitinka Įstatymo reikalavimus, užregistruoja auką ir, jei priimama auka grynaisiais pinigais arba nepiniginė auka, aukotojui įteikia (išsiunčia) aukų lapą.
Aukų lapas surašomas 3 egzemplioriais, pirmas atiduodamas aukotojui, antras - VRK, trečias - aukos gavėjui. Antrieji aukų lapų egzemplioriai VRK pateikiami kartu su politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos finansavimo ataskaita. Kartu pateikiama Aukų lapų panaudojimo ataskaita.
Politinės kampanijos dalyvio iždininkas, užpildęs aukų lapą, gautą auką registruoja politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje. VRK yra parengusi programinę įrangą, skirtą politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščiui pildyti.
Nepiniginių aukų įvertinimo ir jų tikrosios vertės apskaičiavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
Aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(10) straipsnį užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkui ar politinės kampanijos dalyviui nuo 100 iki 15 000 litų.

Ar pildomas aukų lapas nuosavoms lėšoms?
Kandidato nuosavoms lėšoms, skirtoms politinei kampanijai finansuoti, taikomi fizinių asmenų aukoms taikomi reikalavimai dėl aukos dydžio, aukų lapų pildymo ir viešinimo.
Politinių partijų nuosavoms lėšoms, skirtoms politinės partijos iškeltų kandidatų ar kandidatų sąrašų, registruotų savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, politinėms kampanijoms finansuoti taikomi juridinių asmenų aukoms taikomi reikalavimai dėl aukų lapų pildymo ir viešinimo.

Kur įsigyti aukų lapų?
Aukų lapus politinės partijos ir išsikėlę kandidatai, registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, gali įsigyti VRK. Norintieji įsigyti aukų lapus pateikia:
  1) paraišką aukų lapams įsigyti. Joje nurodomas politinės partijos ar savarankiško politinės kampanijos dalyvio pavadinimas, registravimo akto (Juridinių asmenų registro išduoto registravimo pažymėjimo arba VRK pirmininko ar jo įgalioto komisijos nario sprendimo dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu) numeris bei data, politinės partijos kodas ar savarankiško politinės kampanijos dalyvio asmens kodas, adresas, norimų įsigyti aukų lapų komplektų kiekis, aukų lapus atsiimančio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, paraiškos pateikimo data;
  2) politinės partijos registravimo pažymėjimo kopiją (jei politinė partija aukų lapų įsigyja pirmą kartą tais kalendoriniais metais);
  3) aukų lapus atsiimančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  4) įgaliojimą, jeigu aukų lapus atsiima kitas, ne pasirašęs (pateikęs) paraišką, asmuo, už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo, politinės kampanijos iždininkas;
  
5) banko kvitą ar kitą dokumentą, patvirtinantį aukų lapų apmokėjimą.

Vieno aukų lapų komplekto kaina - 0,47 Lt.
Už aukų lapus sumokama mokėjimo pavedimu į VRK sąskaitą Nr. LT537300010002461932, esančią „Swedbank", AB.
Politinių partijų keliami kandidatų sąrašai, registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, aukų lapus gauna iš politinės partijos.

Ką daryti su nepanaudotais, sugadintais aukų lapais?
Politinės partijos, jos keliamų kandidatų sąrašų nepanaudoti, anuliuoti aukų lapai politinės kampanijos metu lieka politinės partijos žinioje.
Išsikėlusių kandidatų nepanaudoti, anuliuoti aukų lapai, grąžinami ir Aukų lapų panaudojimo ataskaita VRK teikiama kartu su Politinės kampanijos finansavimo ataskaita.
Pinigai už nepanaudotus ir grąžintus VRK aukų lapus negrąžinami.

Nepriimtinos aukos
Draudžiama naudoti politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms gautas aukas, kurios neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Jeigu tokios aukos buvo gautos ir aukotojas yra žinomas, politinės kampanijos iždininkas per 5 darbo dienas nuo tokios aukos gavimo dienos turi auką grąžinti aukotojui, nurodydamas atsisakymo priimti auką priežastis. Jeigu aukotojas per 10 darbo dienų nenustatomas, politinės kampanijos iždininkas auką perveda į valstybės biudžetą.