Aukos

Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai

Politinės partijos politinės kampanijos finansavimo šaltiniai yra:
1) nuosavos politinės partijos lėšos, gautos iš politinės partijos finansavimo šaltinių ir naudojamos partijos, partijos iškeltų kandidatų politinėms kampanijoms finansuoti;
2) politinės kampanijos laikotarpiu politinės partijos gaunamos aukos;
3) politinės kampanijos laikotarpiu politinės partijos iš Lietuvos Respublikoje registruotų bankų gaunamos paskolos.

Kitų savarankiškų politinės kampanijos dalyvių (kandidatų) politinės kampanijos finansuojamos:
1) turinčių teisę aukoti fizinių ir juridinių asmenų aukomis;
2) nuosavomis (asmeninėmis) lėšomis.

Taip pat partijų keltų kandidatų politinės kampanijos gali būti finansuojamos ir nuosavomis politinių partijų lėšomis.

 

!

Lėšos, skirtos politinės kampanijos dalyvio politinei kampanijai finansuoti, turi būti laikomos dalyvio specialiojoje banko sąskaitoje.

Visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, apmokamos tik iš šioje sąskaitoje esančių lėšų.

Politinę kampaniją finansuoti kitomis lėšomis draudžiama.

Nors PPPKFFK įstatymas leidžia politinės partijos turimą banko sąskaitą naudoti kaip specialiąją rinkimų sąskaitą, rekomenduojame naudoti atskirą sąskaitą.

Atstovaujamųjų politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos finansuojamos politinės partijos lėšomis, neviršijant politinės partijos nustatytų limitų. Politinė partija negali nustatyti atstovaujamiesiems dalyviams, vienmandatėse rinkimų apygardose keliamiems kandidatams didesnių limitų, nei yra Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyti maksimalūs išlaidų dydžiai tose rinkimų apygardose.

Politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos išlaidų maksimalus dydis vienmandatėje rinkimų apygardoje nustatomas apygardos rinkėjų skaičių padauginus iš 2 Lt ir sandaugą suapvalinus pirmųjų dviejų reikšminių skaičių tikslumu. Maksimalius išlaidų dydžius visose rinkimų apygardose galite rasti Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimuose: 2008 m. vasario 6 d. Nr. 5, 2008 m. liepos 17 d. Nr. 40.

Kas yra auka?

Aukos - piniginės aukos (aukos gavėjams neatlygintinai perduoti pinigai, taip pat piniginiai vertybiniai popieriai) ir nepiniginės aukos (neatlygintinai perduoti nuosavybės ir prekiniai vertybiniai popieriai, kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, informacija, turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės, neatlygintinai atlikti veiksmai ir savanoriški darbai, veiksmų rezultatai), skirtos politinių partijų veiklai ar savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinei kampanijai finansuoti.
Naujovė. Viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams draudžiama neatlygintinai, kaip auką, skleisti politinę reklamą.

Kas gali aukoti?

Aukoti savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams turi teisę:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai;
2) Lietuvos Respublikoje registruoti privatūs juridiniai asmenys, kurių įstatiniame kapitale nėra valstybės ar savivaldybės kapitalo ir kurių įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikianti teisę kontroliuoti juridinio asmens veiklą, priklauso Lietuvos Respublikos piliečiams, Lietuvos Respublikoje įregistruotiems juridiniams asmenims arba NATO ir Europos Sąjungos valstybių narių privatiems juridiniams asmenims.
Anoniminės aukos draudžiamos.
Finansuoti politinių kampanijų dalyvius per trečiuosius asmenis draudžiama.
Politinės partijos turi teisę aukoti tik kandidatų politinėms kampanijoms.

!

Aukotojų ir aukų gavėjų susitarimai, susiję su įsipareigojimais asmeniniams, privatiems ar grupiniams interesams, draudžiami.

Išrinktiems Seimo nariams draudžiama atstovauti aukotojų asmeniniams ar grupiniams interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.

 

Kiek galima aukoti?

Vienas asmuo (fizinis ar juridinis) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui gali paaukoti per šią politinę kampaniją ne didesnę kaip 300 MGL dydžio, tai yra 39 000 Lt, auką.
Jeigu vienas fizinis asmuo per vieną politinę kampaniją politinės kampanijos dalyviui (dalyviams) paaukoja daugiau kaip 10 procentų savo praeitais metais gautų pajamų, apie tokį aukotoją ir jo auką (aukas) turi būti paskelbiama Valstybinės mokesčių inspekcijos išvadoje.

Kas gali priimti aukas?

Aukas priimti gali tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruoti ir Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje kaip savarankiški politinės kampanijos dalyviai paskelbti pretendentai, politinės partijos kandidatas ar kandidatų sąrašas ir save iškėlę kandidatai.
Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas neužsiregistravus politinės kampanijos dalyviu pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(11) straipsnį užtraukia baudą nuo 2 iki 20 tūkstančių litų.

Kaip priimamos aukos?

Fizinių asmenų piniginės aukos, kurios viršija 1 000 litų, ir visos juridinių asmenų piniginės aukos gali būti aukojamos tik banko pavedimu.
Priimant auką turi būti užpildomas aukos lapas. Aukų lapuose turi būti nurodoma piniginės aukos vertė, nepiniginė auka ir jos rinkos vertė, aukotojo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; aukotojo (juridinio asmens) pavadinimas, kodas, buveinės adresas. Aukų lapai surašomi 3 egzemplioriais, pirmas jų atiduodamas aukotojui, antras - Vyriausiajai rinkimų komisijai, trečias lieka aukos gavėjui.
Auka laikoma priimta, kai politinės kampanijos iždininkas, patikrinęs, ar gauta auka atitinka įstatymo reikalavimus, užregistruoja auką ir aukos davėjui įteikia (išsiunčia) aukų lapą. Politinės kampanijos iždininkas gali kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją ir turi teisę gauti informaciją, kuri reikalinga sprendimui, ar auka atitinka įstatymo reikalavimus, priimti.
Politinės partijos, kandidato iždininkas, norėdamas įsitikinti ar aukotojas nėra valstybinė institucija arba asmuo neturintis teisės aukoti, gali kreiptis į Vilniaus apskrities VMI (telefonu 8 5 2 68 77 01).

!

Aukos lapą pasirašo politinės kampanijos dalyvio iždininkas. Pretendentas ar kandidatas negali būti iždininku.

Priimamos aukos yra registruojamos politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje. Vyriausioji rinkimų komisija yra parengusi programinę įrangą, skirtą politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščiui pildyti.
Aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(11) straipsnį užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkui, politinės partijos pirmininkui ar politinės kampanijos dalyviui nuo vieno šimto iki dešimties tūkstančių litų.

Ar pildomas aukų lapas nuosavoms lėšoms?

Aukų lapas pildomas, jei politinės partijos ar jos kelto kandidato politinė kampanija finansuojama ir nuosavomis politinės partijos lėšomis. Ši auka yra ne juridinio asmens auka, bet „nuosavos politinės partijos lėšos, paaukotos politinei kampanijai".
Aukų lapas pildomas, jei pretendento ar kandidato politinė kampanija finansuojama ir nuosavomis kandidato lėšomis. Ši auka yra ne fizinio asmens auka, bet „kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, paaukotos politinei kampanijai". Kandidato nuosavos (asmeninės) lėšos, paaukotos savo politinei kampanijai, yra ribojamos fizinio asmens aukos dydžiu.

Kur įsigyti aukų lapų?

Aukų lapus politinėms partijoms ir save iškėlusiems kandidatams platina Vyriausioji rinkimų komisija. Norintieji įsigyti aukų lapus pateikia:
1.  paraišką aukų lapams įsigyti;
2.  partijos registracijos akto originalą (pirmą kartą įsigyjant aukų lapus) arba kopiją (teikia tik politinės partijos);
3.  įgaliojimą (jei aukų lapus atsiima ne politinės partijos pirmininkas, politinės kampanijos dalyvis ar iždininkas);
4.  aukų lapus atsiimančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą.

Vieno aukų lapų komplekto kaina - 0,47 Lt.
Už aukų lapus sumokama mokėjimo pavedimu į Vyriausiosios rinkimų komisijos sąskaitą Nr. LT537300010002461932, esančią AB banke Hansabankas.

Politinių partijų keliami kandidatai, registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, aukų lapus gauna iš politinės partijos.

Ką daryti su nepanaudotais, sugadintais aukų lapais?

Politinės partijos, jos keliamų kandidatų nepanaudoti aukų lapai politinės kampanijos metu lieka politinės partijos žinioje.
Save iškėlusių kandidatų nepanaudoti aukų lapai grąžinami Vyriausiajai rinkimų komisijai.
Visų dalyvių sugadinti aukų lapai grąžinami Vyriausiajai rinkimų komisijai (užpildomas laisvos formos aktas apie panaudotus, sugadintus aukų lapus ir aukų lapų likutį).

Nepriimtinos aukos

Aukas, kurios neatitinka įstatymo reikalavimų, draudžiama naudoti. Jei politinės kampanijos dalyvis tokią auką gavo ir aukotojas yra žinomas, aukotojui per 5 darbo dienas nuo tokios aukos gavimo dienos turi būti raštu pasiūloma atsiimti auką ir nurodoma atsisakymo priimti auką priežastis. Jeigu aukotojas yra nežinomas arba žinomas aukotojas per 3 darbo dienas nuo rašytinio pranešimo apie pasiūlymą atsiimti auką grąžinamos aukos nepriima, politinės kampanijos dalyvis per 5 darbo dienas privalo ją perduoti turinčiam teisę teikti labdarą juridiniam asmeniui, o šis tokias lėšas privalo panaudoti labdarai.

Ar reikia aukas viešinti?

Fiziniai asmenys, paaukoję 100 ir daugiau kaip 100 Lt vertės auką, taip pat visi aukojusieji juridiniai asmenys paviešinami.
Viešą aukotojų sąrašą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje pildo savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas, o atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių aukotojų sąrašą - politinės partijos iždininkas. Šis sąrašas skelbiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje. Fizinio asmens, paaukojusio iki 100 litų vertės auką ir nesutinkančio, kad jo asmens duomenys būtų paviešinti, asmens duomenis viešinti draudžiama.