Apylinkių rinkimų komisijų narių rezervas

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Rinkimų kodekso 29 straipsniu, sudaro apylinkių rinkimų ir referendumo komisijų narių rezervą.

Į rezervą neribotam laikui įrašomi asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus: turintys Lietuvos Respublikos pilietybę; apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos sudarymo metu esantys ne jaunesni kaip 18 metų; atitinkantys Rinkimų kodekse nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

Į rezervą neįrašomi: asmenys, kurie pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinių organizacijų veikloje;  statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnai, kurie likus 65 dienoms iki rinkimų dienos nėra išėję į pensiją; asmenys, atliekantys tikrąją karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą; teisėjai, kol eina teisėjo pareigas.

Asmenys, siekiantys būti įrašyti į rezervą, elektroninių ryšių priemonėmis pateikia VRK su asmens parašu skenuotą ar kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą. Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos patikrina, ar prašymą pateikęs asmuo atitinka Rinkimų kodekse nustatytus reikalavimus, keliamus rinkimų (referendumo) komisijų nariams, ir artimiausio VRK posėdžio metu priima sprendimą įrašyti asmenį į rezervą arba priima motyvuotą sprendimą neįrašyti asmens į rezervą.

Prašymas dėl įrašymo į rezervą 

Apylinkių rinkimų ir referendumo komisijų narių rezervo sudarymo, panaudojimo, tikslinimo ir atšaukimo iš jo tvarkos aprašas