Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymas ir įgaliojimai

2021-02-20

Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) sudaro Seimas po eilinių ar pirmalaikių Seimo rinkimų praėjus ne mažiau kaip 140 ir ne daugiau kaip 200 dienų. Tiek VRK sudarymo, tiek įgaliojimų pasibaigimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatyme.

Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymas ir įgaliojimai

Šio įstatymo 7 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatyta, kad VRK sudaroma iš VRK pirmininko, kurį pasiūlo Seimo Pirmininkas, dviejų aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turinčių asmenų, pasiūlytų teisingumo ministro, dviejų aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turinčių asmenų, pasiūlytų Lietuvos teisininkų draugijos, dviejų aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų, pasiūlytų Respublikos Prezidento ir po vieną asmenį, turintį aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir darbo rinkimų ir referendumų komisijose, organizuojančiose ir vykdančiose Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, referendumą, patirties, pasiūlytus partijų, kurios paskutinių Seimo rinkimų metu yra gavusios Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje.

Minėtame įstatyme (10 str. 1 dalyje) taip pat yra numatytos VRK narių įgaliojimų pasibaigimo priežastys. VRK pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir nario įgaliojimai nutrūksta kai: pasibaigia įgaliojimų laikas ir yra sudaryta bei prisiekusi naujos sudėties Vyriausioji rinkimų komisija; jis miršta; jis atsistatydina (savo noru); jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės; jis Seimo nutarimu yra atleidžiamas iš pareigų vadovaujantis aukščiau minėto įstatymo 7 straipsnio 11 dalimi; teismas jį pripažįsta neveiksniu; jam įsiteisėja teismo apkaltinamasis nuosprendis; Seimas visų Seimo narių balsų dauguma pareiškia nepasitikėjimą juo; Seimas priima nutarimą nutraukti VRK įgaliojimus pagal Konstitucinio Teismo išvadą, kad VRK nustatyti esminiai rinkimų rezultatai yra neteisingi arba kad jos veika neatitinka Seimo rinkimų ar Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymų; Seimas priima nutarimą atleisti jį iš VRK narių pagal partijos (koalicijos) motyvuotą teikimą atšaukti pasiūlytą atstovą.

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad: „Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ir narių įgaliojimus Seimas gali nutraukti tik šio Įstatymo nustatytais pagrindais" ir nėra numatyta, kad VRK nario įgaliojimai pasibaigia pasibaigus ar pasikeitus jį paskyrusiam subjektui, t. y. tokiu atveju, kai, pavyzdžiui, nustoja veikti jį paskyrusi politinė partija. 

Taip pat – VRK niekaip nesprendžia ir nevertina savo narių paskyrimo ir atleidimo pagrindų, kadangi ši pareiga priklauso ją paskyrusios institucijos kompetencijai – Lietuvos Respublikos Seimui. 

Dabartinės kadencijos VRK buvo sudaryta 2017 m. birželio mėn. 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-508  „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo", kuris vėliau buvo keistas 8 kartus, atsižvelgiant į VRK narių kaitą.  

VRK yra nepriklausoma ir jos veikla grindžiama teisėtumo, nepriklausomumo, kolegialumo, viešumo ir nešališkumo principais. 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt