Prezidento rinkimų kampanijos išlaidų deklaravimas

2018-09-20

Pastaruoju metu VRK sulaukia pranešimų ir klausimų apie būsimus Respublikos Prezidento rinkimus ir būsimų kandidatų veiklą.

Prezidento rinkimų kampanijos išlaidų deklaravimas
Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje įregistruotas Seimo nutarimo „Dėl Respublikos Prezidento rinkimų skyrimo" projektas, kuriame numatyta rinkimus rengti 2019 m. gegužės 12 d. bei tai, kad nutarimas turėtų įsigalioti 2018 m. lapkričio 12 d. Politinė kampanija prasideda įsigaliojus nutarimui dėl rinkimų datos paskelbimo, taigi, jei Seime būtų pritarta minėtam nutarimo projektui, 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinė kampaniją prasidėtų 2018 m. lapkričio 12 d.
Politinių kampanijų finansavimas reglamentuojamas Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymu.
Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurios šio įstatymo nuostatos taikomos ir iki politinės kampanijos pradžios. Tai yra šio įstatymo 2 straipsnio 11 dalis politinės kampanijos išlaidas apibrėžia kaip šiame įstatyme nurodytas išlaidas, skirtas politinei kampanijai organizuoti ir finansuoti, neatsižvelgiant į sandorio, kurį vykdant turėta išlaidų, sudarymo dieną. 14 straipsnio 4 dalyje nurodomos išlaidos, kurios pripažintinos politinės kampanijos išlaidomis, o 5 dalyje nurodoma, kad politinės kampanijos išlaidomis taip pat pripažįstamos ne politinės kampanijos laikotarpiu turėtos išlaidos, atitinkančios šio straipsnio 4 dalyje nustatytą paskirtį, jeigu šioje dalyje nurodyti daiktai ir kitas turtas yra skirti politinei kampanijai arba jeigu paslaugos yra gautos politinės kampanijos laikotarpiu. Politinės kampanijos dalyviai privalo pranešti VRK apie iki politinės kampanijos pradžios patirtas išlaidas ir kartu pateikti pagrindžiančius dokumentus.
To paties straipsnio 6 dalyje numatyta, kad  kiekvieno politinės kampanijos dalyvio šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų politinės kampanijos išlaidų, tai yra patirtų politinės kampanijos metu ir iki jos, dydis negali viršyti jam nustatyto didžiausio politinės kampanijos išlaidų dydžio (išlaidų limito). Respublikos Prezidento rinkimuose kandidatams nustatytas 730 000 Eur išlaidų limitas, dalyvaujantiems pakartotiniame balsavime – 912 500 Eur. 
Siekiant užtikrinti kandidatų lygiateisiškumą, svarbu tiksliai apskaityti politinės kampanijos išlaidas, įskaitant patirtas iki politinės kampanijos pradžios.
Asmenys, numatantys keltis kandidatais į Respublikos Prezidentus, prasidėjus politinei kampanijai turės užsiregistruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Registruojantis nurodyti, ar buvo patirtos išlaidos iki politinės kampanijos pradžios, ir jas vėliau nurodyti Politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje. 
Primintina, kad prasidėjus politinei kampanijai priimti aukas ar įgyti prievolių dėl politinės kampanijos išlaidų gali tik savarankiškais dalyviais užsiregistravę asmenys. Todėl kampanijai prasidėjus, iki jos pradžios vykdyta veikla, turėtų būti sustabdyta iki asmuo užsiregistruos kampanijos dalyviu.
Tai, kad svarbu deklaruoti visas politinės kampanijos išlaidas, patvirtina ir Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje įvardyti šiurkštūs įstatymo pažeidimai. Šiurkščiu pažeidimu, be kita ko, laikoma išlaidų limito viršijimas 10 ar daugiau procentų (23 straipsnio 1 dalies 5 punktas) arba jeigu politinės kampanijos dalyvio nedeklaruotos politinės kampanijos išlaidos sudaro 10 ar daugiau procentų išlaidų limito (1 dalies 6 punktas), arba jeigu politinės kampanijos dalyvio nedeklaruotos politinei kampanijai gautos lėšos sudaro 10 ar daugiau procentų išlaidų limito (1 dalies 7 punktas). 
VRK vykdo viešai skleidžiamos informacijos stebėseną. Nustačius, kad kandidatas nedeklaravo politinės kampanijos išlaidų, būtų priimamas sprendimas dėl jų pripažinimo ir jos būtų įtraukiamos į atitinkamo kandidato politinės kampanijos finansavimo ataskaitą bei vertinama, ar nebuvo padarytas šiurkštus įstatymo pažeidimas. 
Analogiškas reglamentavimas taikomas ir kitais metais numatomų savivaldybių tarybų rinkimų bei rinkimų į Europos Parlamentą politinių kampanijų finansavimui.
 
 
Kontaktams: