Vyriausioji rinkimų komisija pateikė atsakymą Seimo nariui Jurgiui Razmai

2018-01-29

Vyriausioji rinkimų komisija (Komisija) gavusi Seimo nario Jurgio Razmos prašymą, kuriuo Seimo narys prašė pateikti Komisijos 2018 m. išlaidų sąmatą (biudžetą), taip pat Komisijos sprendimą, kuriuo remiantis dokumentas patvirtintas ir išsiųstas Finansų ministerijai, ir jį išnagrinėjusi pateikė patvirtintas Komisijos 2018 m. Programų sąmatų kopijas.

Vyriausioji rinkimų komisija pateikė atsakymą Seimo nariui Jurgiui Razmai

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 20 straipsnyje nurodyta, kad Komisija yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto lėšų. Komisijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojas yra Komisijos pirmininkas. Jo teises, pareigas bei atsakomybę tvarkant, naudojant, įtraukiant į apskaitą Komisijai skirtas valstybės biudžeto lėšas nustato įstatymai.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai yra įstaigų, nurodytų Seimo patvirtintame valstybės biudžete, vadovai, jeigu jų vadovaujamos įstaigos atitinka nors vieną šio straipsnio 3 dalyje nurodytą sąlygą. Komisija atitinta 3 dalies 2 punkte nurodytą sąlygą:
 

„3. Įstaiga, kurios vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, yra:

1) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Seimo kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija, ministerija, Vyriausybės įstaiga;

2) įstaiga, kuri yra atskaitinga Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui arba kurios vadovą (arba kolegialų valdymo organą) skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimas".

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnyje nustatytos asignavimų valdytojų pareigos. Komisijos pirmininkas, biudžeto asignavimų, skirtų Komisijai, valdytojas privalo: „naudoti skirtus asignavimus savo vadovaujamos įstaigos programoms vykdyti", „organizuoti iš biudžeto finansuojamų programų rengimą ir vykdymą", „nustatyti ir tvirtinti vadovaujamos biudžetinės įstaigos programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius".

Programų sąmatos sudaromos vadovaujantis išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2010 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1K-085 patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacija nuo 2010 m. balandžio 1 d. iš asignavimų, skirtų programai Rinkėjų registravimas, rinkimų ir referendumų rengimas, kurioje buvo suplanuotos Komisijos (kolegialaus valdymo organo) išlaikymo išlaidos, buvo perkeltos į valstybės funkciją Institucijos išlaikymo (valdymo išlaidas). Atlikus lėšų perskirstymą tarp valstybės funkcijų nebesudaroma atskira Komisijos (kolegialaus valdymo organo) išlaidų sąmata. Išlaidos Komisijos išlaikymui planuojamos Programos sąmatoje Institucijos išlaikymo (valdymo išlaidos) kartu su visos įstaigos išlaikymui skirtais asignavimais. Atskirti lėšų, skirtų tik Komisijos (kolegialaus valdymo organo) išlaidoms, nėra galimybės, kadangi Komisija (kolegialus valdymo organas) ir jos sekretoriatas naudojasi tomis pačiomis patalpomis, kanceliarinėmis prekėmis, kitos išlaidos, tokios kaip ryšių, transporto teikiamos ir apmokamos tiems patiems tiekėjams. 

Vadovaujantis biudžeto sandaros įstatymo nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 patvirtintomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis Komisijos Programų sąmatos parengtos, patvirtintos ir pateiktos Finansų ministerijai.

Visi Komisijos nariai turi galimybę susipažinti su Komisijos dokumentais, gaunamais ir siunčiamais raštais Komisijos dokumentų valdymo sistemoje. Komisijos nariams yra suteikti prisijungimo vardai ir slaptažodžiai. 

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
el. p.: komunikacija@vrk.lt