Dėl paskelbtos klaidingos informacijos apie VRK

2018-07-03

Š. m. birželio 28 d. ir liepos 2 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narys Vilius Semeška viešuose pasisakymuose Seimo plenarinio posėdžio ir Seimo spaudos konferencijos metu paskelbė klaidinančią informaciją.

Dėl paskelbtos klaidingos informacijos apie VRK

Dėl pasirengimo rinkimams ir referendumui

VRK narys V. Semeška teigė, kad VRK neskiria dėmesio pasirengimui galimam referendumui.

Pažymime, kad VRK atstovai dalyvauja kiekviename Seimo pirmininko sudarytos darbo grupės pasirengti referendumui dėl dvigubos pilietybės posėdyje. Dar šį pavasarį VRK paskelbė viešąjį pirkimą, kurio pagrindu sudarė viešojo pirkimo sutartį, pagal kurią buvo numatytas galimas VRK informacinės sistemos modernizavimo – jos pritaikymo referendumui, vyksiančiam dvi dienas – paslaugų užsakymas. Atkreiptinas dėmesys, jog remiantis Referendumo įstatymu, sprendimą dėl to, kada ir kiek dienų vyks referendumas, priima Lietuvos Respublikos Seimas, o ne VRK.

Taip pat VRK narys V. Semeška spaudos konferencijos metu nurodė, kad nėra skiriamas dėmesys pasirengti užkardyti išorines nedraugiškų šalių hibridines, kibernetines atakas, vykdomas VRK informacinės sistemos atžvilgiu.

Tokie VRK nario teiginiai vertintini kritiškai, kadangi VRK informacinės sistemos saugumui nuo galimų kibernetinių atakų užtikrinti skiria ypatingą dėmesį – šiuo metu atliekami VRK informacinės sistemos modernizavimo saugos srityje darbai. VRK iniciatyva buvo surengti susitikimai su Kibernetinio saugumo centru prie Krašto apsaugos ministerijos, kurių metu buvo aptartas pasiruošimas galimoms grėsmėms ir sutarta, kad Kibernetinio saugumo centro specialistai testavimo būdu atliks VRK informacinės sistemos saugos įvertinimą, be kita ko, VRK yra užsakiusi ir PEN testo atlikimą.

Dėl Partijų įstatymo projekto

Buvo paminėta, jog VRK pirmininkės nuomonė teikiama komitetui Seime, o pačioje VRK priimama priešingai visai kitokia nuomonė. Tačiau tokie teiginiai neatitinka tikrovės.

2018 m. birželio 14 d. VRK pirmininkė L. Matjošaitytė ir VRK sekretoriato Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja L. Petronienė gavo iš Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (toliau – Komitetas) biuro darbuotojo informaciją, kad vyks komiteto darbo grupės posėdis. Dienos pabaigoje telefonu buvo paprašyta minėtų asmenų pateikti nuomonę raštu dėl siūlomo Politinių partijų įstatymo projekto. 2018 m. birželio 14 d. raštu buvo pateikta nuomonė, kurią birželio 15 d. Biudžeto ir finansų komiteto darbo grupės posėdyje kaip asmeninę nuomonę pristatė VRK pirmininkė, kuria pritarė Lietuvos Respublikos Seimo Teisės departamento (toliau – Teisės departamentas) išvadai dėl Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2266 (įstatymo projektas). Primintina, kad Teisės departamento išvada yra gana kritiška teikiamo įstatymo projekto atžvilgiu. VRK pirmininkės pateiktame rašte išreikštos abejonės, kad priėmus įstatymo projektą partijos galėtų išvengti atsakomybės dėl šiurkščių įstatymo pažeidimų, įkurdamos naują frakciją Seime bei užregistruodamos naują partiją. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad skiriant valstybės biudžeto asignavimus siūloma neatsižvelgti į rinkimų į Europos Parlamentą rezultatus, kurie šiuo metu sudaro 21 proc. balsų. Kadangi VRK pirmininkei pristačius šią asmeninę poziciją Komiteto posėdyje buvo išreikšti pageidavimai išgirsti visos Komisijos nuomonę dėl teikiamo įstatymo projekto, buvo sutarta kitam Komiteto posėdžiui pateikti visos Komisijos poziciją, kas ir buvo padaryta. Š. m. birželio 19 d. Komisijos posėdyje buvo pritarta Teisės departamento išvadai ir nutarta papildomai nurodyti, kad VRK nepritaria įstatymo projektui, ir nurodyta, kad, VRK nuomone, rinkėjų palaikymą politinėms partijoms labiau atspindi rinkėjų paduoti balsai nei laimėti mandatai, pateiktos techninio pobūdžio pastabos, kurios prieš tai žodžiu buvo išsakytos Komiteto sudarytos darbo grupės nariams.

Dėl VRK pirmininkės komandiruočių

Spaudos konferencijos metu buvo nurodoma, kad VRK pirmininkė nuolat keliauja ir kai kurias išvykas slepia nuo VRK narių. Šie teiginiai nebuvo pagrįsti.

Pažymėtina, kad VRK pirmininkės darbotvarkė, taip pat ir pirmininkės komandiruotės, yra skelbiamos viešai VRK internetinėje svetainėje. VRK pirmininkė vyksta į komandiruotes VRK, kaip kolegialios institucijos, sprendimų pagrindu.

Pastebėtina, jog VRK narys V. Semeška 2018 m. birželio 30 d. Seimo plenarinio posėdžio metu nurodė, kad VRK pirmininkė Kanadoje praleido mėnesį laiko. Šis teiginys yra nepagrįstas, kadangi VRK pirmininkė komandiruotėje Kanadoje buvo š. m. birželio 5–9 d., kur stebėjo Ontario provincijos, turinčios 10,2 mln. rinkėjų, rinkimus. Taip pat birželio 9–13 d. VRK pirmininkė dalyvavo 2018 m. Seulo rinkimų forume (vykusiame Pietų Korėjos Respublikoje), kuriame skaitė pranešimą ir stebėjo vietos savivaldos rinkimus, kuriuose rinkimų teisę turėjo 40 mln. rinkėjų. Komandiruotės Pietų Korėjoje išlaidas apmokėjo renginio organizatoriai ir siunčiančioji organizacija – Europos rinkimų organizatorių asociacija.

Dėl kitų kaltinimų

Kadangi spaudos konferencijos metu buvo nurodyta, jog VRK pirmininkė „laksto" į Seimą pas Seimo narius A. Širinskienę, R. Karbauskį bei A. Nekrošių, pažymėtina, kad vienas toks bendras susitikimas vyko tik 2018 m. gegužės 17 d. Susitikimas buvo nurodytas Komisijos pirmininkės viešai skelbiamoje darbotvarkėje. Šis pasitarimas, kaip ir buvo skelbiama, vyko dėl galimo referendumo dėl dvigubos pilietybės.

Taip pat spaudos konferencijoje buvo pažymėta, kad VRK pirmininkė nuslėpė tyrimo išvadas, susijusias su valdančiąja partija. Kaip jau buvo minėta ne kartą anksčiau, VRK pirmininkė jokių tyrimo išvadų neslėpė, jos buvo užregistruotos VRK vidinėje dokumentų valdymo sistemoje ir su jomis turėjo teisę ir galimybę susipažinti visi VRK nariai ir sekretoriato darbuotojai.

 

Dėl VRK narių darbo užmokesčio

Spaudos konferencijoje nuskambėję kaltinimai, jog esą yra manipuliuojama VRK narių darbo užmokesčiu, daromas politinis spaudimas VRK nariams, yra nepagrįsti jokiais faktais.

Komisijos nariams, remiantis galiojančiu VRK įstatymu, darbo užmokestis mokamas proporcingai dirbtam laikui. Todėl kiekvienam VRK nariui pagal faktiškai išdirbtą laiką yra mokamas darbo užmokestis. Turint omeny, kad gaunami skundai, pranešimai ir kiti paklausimai pristatomi viešuose VRK posėdžiuose, kurie yra transliuojami tiesiogiai, kiekvienas VRK narys turi teisę ir galimybę pasirinkti, kokius darbus jis nori ir gali atlikti. Taip pat pažymėtina, kad jokio spaudimo VRK pirmininkė VRK nariams nedaro.Be to, praėjusią savaitę įvykusių plenarinių Seimo posėdžių metu buvo ne kartą paminėta, kad VRK narys V. Semeška yra atsakingas už kelis tyrimus, susijusius su valdančiąja partija. Pažymime, kad šie teiginiai neatitinka tikrovės, kadangi VRK narys nedalyvauja tyrimus vykdančiose darbo grupėse.

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt