ES Taryba iš dalies keičia Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų

2018-07-31

Europos Sąjungos (ES) Taryba š. m. liepos 13 d. priėmė sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas prie 1976 m. rugsėjo 20 d. ES Tarybos sprendimo pridėtas Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise (Rinkimų aktas).

ES Taryba iš dalies keičia Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų

ES Tarybos sprendimas iš dalies pakeisti Rinkimų aktą motyvuojamas tuo, kad 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ES Taryba pagal specialią teisėkūros procedūrą turi priimti nuostatas, būtinas, kad Europos Parlamento (EP) narius būtų galima išrinkti remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise.

ES Tarybos sprendimas, kuris iš dalies keičia Rinkimų aktą, pagerins rinkimų į EP pobūdį ir eigą. Nemažą dalį šių nuostatų Lietuvos Respublika jau yra įgyvendinusi.

Pagal naująsias taisykles valstybėms narėms suteikta teisė imtis priemonių, kad jų piliečiai, gyvenantys trečiosiose šalyse, galėtų balsuoti EP rinkimuose. Lietuvos Respublikos piliečiai ir iki šiol turėjo galimybę balsuoti užsienyje.

EP rinkimai taip pat taps labiau prieinami – valstybės narės EP rinkimuose gali numatyti išankstinio balsavimo, balsavimo paštu ir balsavimo elektroniniu būdu galimybes. Pagal nacionalinius teisės aktus rinkėjai ir iki šiol naudojosi išankstinio balsavimo ir balsavimo paštu galimybėmis.

Taip pat teisės aktas numato, kad valstybės narės gali leisti, kad ant balsavimo biuletenių būtų nurodytas Europos politinės partijos, su kuria yra susijusi nacionalinė politinė partija arba atskiras kandidatas, pavadinimas arba pateiktas jos logotipas – taip piliečiams suteikiama teisė daugiau sužinoti apie ryšį tarp nacionalinių partijų ir rinkimuose dalyvaujančių kandidatų ir jų priklausymą Europos politinėms partijoms. Artimiausiu metu įstatymų leidėjas turės pasisakyti šiuo klausimu.

Rinkimų akte buvo nustatytas minimalus kandidatų sąrašų sudarymo terminas (ne mažiau kaip trys savaitės iki atitinkamos valstybės narės nustatytos dienos, kurią turi būti surengti EP rinkimai). Šiuo reikalavimu siūloma užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams valstybėse narėse. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos teisės aktuose  įtvirtintus, kad kandidatų sąrašai skelbiami iki rinkimų likus ne mažiau kaip 30 dienų, Rinkimų akto nuostata buvo įgyvendinta.

Rinkimų akte nustatomi ir EP narių teisinio statuso pokyčiai – kiekvienoje valstybėje narėje EP nariai renkami kaip Sąjungos piliečių atstovai.

Išsamiau susipažinti su Rinkimų akto pakeitimais galima Europos Sąjungos oficialiame leidinyje čia.

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt