Kaip mokėti rinkimų užstatą 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimuose

2014-10-13

Keliant kandidatų sąrašą ar kandidatą į merus, kiekvienoje savivaldybėje mokamas rinkimų užstatas, kuris priklauso nuo paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžio, t. y. 2 356 Lt, arba 682,35 Eur.

Kaip mokėti rinkimų užstatą 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimuose

Nuo 2014 m. liepos 12 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo naujai redakcijai, savivaldybių tarybų nariai bus renkami daugiamandatėje rinkimų apygardoje, o savivaldybių tarybų nariai – merai – vienmandatėje rinkimų apygardoje. Primename, kad daugiamandatėje rinkimų apygardoje mandatai paskirstomi pagal principą: kuo daugiau balsų, tuo daugiau mandatų. Tuo tarpu vienmandatėje nugalėtojas gauna viską – vienintelį tos rinkimų apygardos mandatą. Abejose rinkimų apygardose rinkimai yra tiesioginiai – renkama be jokių tarpininkų, rinkėjai balsuoja už renkamus kandidatus. Jeigu mero rinkimuose balsuojant pirmą kartą nė vienas kandidatas nesurinks reikiamos balsų daugumos (pagal absoliučios daugumos rinkimų sistemą), po dviejų savaičių bus rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų į merus, gavusių daugiausia balsų pirmą kartą balsuojant.

Kandidatus į savivaldybės tarybos narius gali kelti partijos, įregistruotos pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymą, ne vėliau kaip likus 185 dienoms iki rinkimų ir atitinkančios minėto įstatymo nustatytus reikalavimus dėl partijos narių skaičiaus, ir rinkimų komitetai. Kandidatas į merus gali išsikelti pats arba gali būti iškeltas partijos ar rinkimų komiteto.

Keliant kandidatų sąrašą ar kandidatą į merus, kiekvienoje savivaldybėje mokamas rinkimų užstatas, kuris priklauso nuo paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžio, t. y. 2 356 Lt, arba 682,35 Eur. Rinkimų užstatas vienam kandidatų sąrašui kartu keliant kandidatą į merus, tik keliamam kandidatų sąrašui arba tik keliamam ar išsikeliančiam kandidatui į merus įregistruoti yra 1 VMDU dydžio.

Rinkimų užstatas pakeisti vieno kandidato vietą kandidatų sąraše, įrašyti į kandidatų sąrašą naują kandidatą – 0,5 VMDU dydžio, sujungti partijos iškeltus kandidatų sąrašus – po 0,3 VMDU dydžio už kiekvieną sujungiamą sąrašą.

Nauja šiuose rinkimuose yra tai, kad jeigu partijos ar rinkimų komiteto keliamame kandidatų sąraše yra įrašyti kandidatai, einantys pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis, už kiekvieną tokį kandidatą imamas 2 VMDU dydžio rinkimų užstatas.

Kaip ir ankstesniuose rinkimuose, rinkimų užstatai įregistruoti kandidatų sąrašą nustatomi du kartus didesni tai partijai, kuri per paskutinius Seimo arba savivaldybių tarybų rinkimus, arba per rinkimus į Europos Parlamentą buvo iškėlusi kandidatus arba kandidatų sąrašą (sąrašus) ir nepateikė įstatymų nustatyta tvarka paskelbti spaudoje lėšų šaltinių ir jų panaudojimo rinkimų agitacijai ataskaitos. Malonu informuoti, kad šiuose rinkimuose, kaip ir ankstesniuose, tokių partijų nebus, kadangi jos pateikė reikalaujamas ataskaitas.

RINKIMŲ UŽSTATO GRĄŽINIMO SĄLYGOS

Pasibaigus politinės kampanijos laikotarpiui (numatoma, kad ji baigsis 2015 m. birželio 23 d.), Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) grąžina rinkimų užstatus juos sumokėjusioms partijoms, rinkimų komitetams ar išsikėlusiems kandidatams į merus, jeigu:

       1) politinės kampanijos dalyvis Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatyme nustatytais terminais pateikė politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, jos priedus bei išlaidas ir pajamas pagrindžiančius dokumentus;

       2) kandidatai nepažeidė Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 str. „Draudimas papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę turinčius asmenis" arba šiurkščiai nepažeidė Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo;

       3) kandidatas į merus ar kandidatų sąrašas per savivaldybės tarybos rinkimus surinko ne mažiau kaip 3 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų;

       4) išrinktas asmuo, kuris eina pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis, iki savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio dienos neatsisako savivaldybės tarybos nario mandato.

Panaikinus kandidato registravimą, atšaukus partijos, rinkimų komiteto kandidatų sąrašo (jungtinio sąrašo) paskelbimą Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 37 str. 6 d. nustatytais pagrindais arba neįregistravus kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus, kandidatų sąrašo (jungtinio sąrašo) dėl pavėluotai pateiktų pareiškinių dokumentų, rinkimų užstatas negrąžinamas.

Negrąžintinus rinkimų užstatus VRK perveda į valstybės biudžetą.

IŠ KOKIŲ LĖŠŲ MOKĖTINAS RINKIMŲ UŽSTATAS? KOKIŲ KLAIDŲ REIKIA VENGTI?

Rinkimų užstatą gali sumokėti:

       1) Už politinės partijos keliamą kandidatų sąrašą, kandidatą į tarybos narius – merus, sąrašų sujungimą ar pakeitimą:

       a) pati politinė partija iš einamosios arba valstybės asignavimų sąskaitos,

       b) jos keliamas kandidatas ar kandidatai iš asmeninės sąskaitos (asmeninių sąskaitų).

       2) Už rinkimų komiteto keliamą kandidatų sąrašą ar kandidatą į tarybos narius merus:

       a) rinkimų komiteto narys (nariai) iš asmeninės sąskaitos (asmeninių sąskaitų),

       b) keliamas kandidatas ar kandidatai iš asmeninės sąskaitos (asmeninių sąskaitų).

Dažniausiai suklystama, kai rinkimų užstatas mokamas iš politinės kampanijos sąskaitos. Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas reglamentuoja politinių kampanijų finansavimą ir numato galimas politinės kampanijos išlaidas. Rinkimų užstatas nėra politinės kampanijos išlaidos, todėl negali būti mokamas iš jos sąskaitos. Kandidatai (keliami partijos ar rinkimų komiteto, išsikėlę) gali lėšų įnešti į politinės kampanijos sąskaitą, tačiau šios lėšos bus aukos politinei kampanijai ir galės būti naudojamos tik įstatyme nurodytoms politinės kampanijos išlaidoms, taigi negali būti naudojamos sumokėti rinkimų užstatą.

 

Norėtume atskirai aptarti, kaip mokamas rinkimų užstatas už politinės partijos keliamą kandidatų sąrašą ar kandidatą. Jeigu norima, kad rinkimų užstatą galėtų susigrąžinti jį sumokėjęs kandidatas ar partijos narys, jie rinkimų užstatą turėtų sumokėti tiesiogiai į VRK nurodytą sąskaitą, o ne įnešti į partijos einamąją ar, kas dar blogiau, partijos valstybės biudžeto asignavimų sąskaitą. Pagal įstatymą, partijos narys gali į partijos einamąją sąskaitą įnešti tik nario mokestį, o partijos valstybės biudžeto asignavimų sąskaitą gali būti naudojama tik valstybės biudžeto asignavimams. Kandidatas (šios partijos narys) į partijos einamąją sąskaitą negali įnešti kitokių lėšų, išskyrus nario mokestį, o partijos iškeltas, bet jai nepriklausantis kandidatas apskritai negali pervesti partijai jokių lėšų. Įnešus lėšas kaip nario mokestį į partijos sąskaitą ir, jei užstatas taps po rinkimų gražintinu, jis bus sugrąžintas partijai, tačiau ji negalės užstato perduoti jį sumokėjusiam partijos nariui. Todėl asmuo, siekiantis susigrąžinti užstatą, jį turi sumokėti į VRK sąskaitą tiesiogiai.

DĖL UŽSTATO GRĄŽINIMO

Nors didžioji dalis užstatų yra grąžinami, bet norėtume atkreipti dėmesį, kad įstatymas numato reikalavimus, kokias sąlygas turi įvykdyti kandidatų sąrašas ir to sąrašo kandidatai, kad užstatas taptų grąžintinu. Naujos redakcijos Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme išskirtume reikalavimą mokėti dvigubo VMDU (t. y. 4 702 Lt, arba 1 364,70 Eur) dydžio užstatą už kiekvieną sąrašo kandidatą, einantį nesuderinamas pareigas. Mokėti dvigubo užstato nereikia, jeigu kandidatas, einantis nesuderinamas pareigas, keliamas tik į tarybos narius – merus. Užstatas tampa grąžintinu, kai išrinktas tarybos nariu kandidatas atsisako nesuderinamų pareigų ir tampa tarybos nariu iki pirmojo tarybos posėdžio. Tačiau jeigu kandidatų sąraše yra tarybos narys, kuris išrinktas atsisako mandato iki pirmojo tarybos posėdžio, rinkimų užstatas prarandamas. Taip netenkama viso rinkimo užstato – ne vien sumokėto už jo einamas nesuderinamas pareigas, bet ir už visą kandidatų sąrašą.

Daugiau informacijos, kaip į VRK sąskaitą įmokėti rinkimų užstatą, ką nurodyti banko pavedime, žiūrėkite čia.