Dėl referendumo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo" organizavimo klausimų

2014-01-15

Vyriausioji rinkimų komisija laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 13 d. gavo iniciatyvinės grupės dėl privalomojo referendumo "Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo" atstovų bei Lietuvos Respublikos piliečių paklausimų bei prašymų, susijusių su referendumo organizavimu. VRK, apibendrinusi gautus pareiškėjų paklausimus ir prašymus, atsako į klausimus dėl minėto referendumo organizavimo.

Vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) laikotarpiu nuo 2013 metų gruodžio 13 dienos gavo iniciatyvinės grupės dėl privalomojo referendumo "Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo" (toliau – referendumas) atstovų bei Lietuvos Respublikos piliečių paklausimų bei prašymų, susijusių su referendumo organizavimu. VRK, apibendrinusi gautus pareiškėjų paklausimus ir prašymus, atsako į klausimus dėl minėto referendumo organizavimo:

1. Dėl parašo atšaukimo

VRK yra gavusi piliečių prašymus atšaukti parašus dėl referendumo. Referendumo įstatymo 11 straipsnio 7 dalis numato: „pilietis savo parašą dėl reikalavimo paskelbti referendumą turi teisę atšaukti. Apie šį sprendimą jis privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip iki piliečių reikalavimų perdavimo jai dienos". Visi pranešimai dėl parašo atšaukimo po 2013 metų lapkričio 29 d. (piliečių reikalavimų perdavimo VRK diena) negali būtų tenkinami.

2. Dėl neesminių trūkumų pašalinimo

Neesminiai trūkumai, nustatyti VRK 2013 metų gruodžio 14 dienos sprendimo Nr. Sp-150 2 dalyje (Pavardė ar vardas neįskaitomi ar nėra – 1 434; Dokumento numeris netinkamas ar nėra – 2 417; Gimimo data nepilna ar nėra  - 587; Gyvenamoji vieta nenurodyta ar netinkamai nurodyta – 5 114; Pasirašė už neįgalų asmenį – 929) bus šalinami pagal VRK patvirtintą formą ir rekomendacijas. Šią formą ir rekomendacijas planuojama patvirtinti VRK sprendimu iki 2013 m. sausio 6 dienos. Referendumo iniciatyvinei grupei yra suteikta teisė susipažinti su visomis VRK turimomis parašų rinkimo lapų bylomis ir jų patikrinimo medžiaga. Norintys gauti informaciją apie neesminių trūkumus gali kreiptis į referendumo iniciatyvinės grupės koordinatorius.

3. Dėl naujų iniciatyvinės grupės koordinatorių paskyrimo

Referendumo įstatymo 10 straipsnio 2 dalis numato: „grupės prašyme Vyriausiajai rinkimų komisijai turi būti nurodyta: referendumo rūšis, preliminarus ar galutinis referendumu siūlomo priimti sprendimo tekstas, taip pat grupės koordinatorius (koordinatoriai). Prašymą pasirašo visi grupės nariai ir atvykę į Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdį, kuriame sprendžiamas grupės įregistravimo klausimas, patvirtina reiškiamą iniciatyvą paskelbti referendumą". Kadangi iniciatyvinės grupės koordinatoriai buvo paskirti visų iniciatyvinės grupės narių raštišku prašymu, kuris buvo svarstomas VRK posėdyje, todėl nauji grupės koordinatoriai gali būti paskirti ta pačia tvarka, kuri yra numatyta Referendumo įstatyme. Referendumo įstatymų reikalavimų neatitinkantys prašymai dėl naujų iniciatyvinės grupės koordinatorių paskyrimo negali būti tenkinami.

4. Dėl dokumentų pateikimo iniciatyvinei grupei

Dokumentai, susiję su inicijuojamu referendumu yra skelbiami VRK interneto svetainėje www.vrk.lt.

5. Dėl pasiūlymų dėl referendumo parašų rinkimo lapų ir tvarkos tobulinimo

Visi pasiūlymai dėl referendumo parašų rinkimo lapų ir tvarkos yra gauti ir į juos bus atsižvelgta rengiant ir organizuojant referendumus.

6. Dėl atskirų referendumo iniciatyvinės grupės narių paklausimų

2013-12-30 buvo gauti du referendumo „"Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo" iniciatyvinės grupės atstovų (toliau – iniciatyvinė grupė) paklausimai Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai registro Nr. 1-9(2.10) ir 1-14(2.10).

Atsakydama į šiuos paklausimus VRK paaiškina, kad neesminių trūkumų vertinimo ir pašalinimo klausimai bus sprendžiami pagal 2014-01-03 VRK sprendimu Nr. Sp-2 "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. Sp-150 įgyvendinimo" patvirtintą "Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. Sp-150 2 dalyje numatytų neesminių trūkumų dėl įstatymų neatitinkančių įrašų privalomajam referendumui "Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo" paskelbti pašalinimo metodiką" (1 priedas).

VRK Iniciatyvinei grupei sudarė sąlygas daryti visų bylų su piliečių reikalavimais paskelbti referendumą išrašus, davė trūkumų nustatymo suvestines, kad iniciatyvinės grupės atstovai galėtų tinkamai pasiruošti įgyvendinti 2013-12-14 VRK sprendimą Nr. Sp-150. 2013-01-06 minėtas sprendimas iniciatyvinės grupės buvo pradėtas įgyvendinti. Iniciatyvinės grupės atstovų reikalavimai, kurie nėra numatyti minėtame sprendime ar teisės aktuose, negali būti tenkinamai ir įgyvendinami.

Aukščiau nurodyti atsakymai yra skirti interesantams, kurie yra pateikę rašytinius prašymus ar paklausimus dėl aukščiau nurodytų klausimų:

Iniciatyvinės grupės nariams, koordinatoriams ir atstovams (Romas Kaulinis, Danutė Jasiulionienė, Rita Jusienė, Julius Panka, Kipras Valentinavičius, Pranciškus Šliužas, Aurelija Kurienė, Antanas Andziulis, Rūta Mišeikienė, Saulius Kluvičius, Vaidotas Jakubonis, Eglė Valiušytė, Rima Laimickienė, Vaiva Girskienė, Danguolė Tautvydienė, Stanislav Ladisnkij, Maksim Suvurov, Mindaugas Sidaravičius);

Piliečiams, kurie yra pateikę individualius paklausimus.