Dėl rinkimų komisijos nariams išeitinių išmokų mokėjimų stabdymo

2014-04-26

     Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija gauna rinkimų komisijų narių, kurie prieš pradėdami eiti rinkimų komisijos nario pareigas buvo atleisti iš darbo valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke, prašymus paaiškinti, ar teisėtai jiems tapus rinkimų komisijos nariais išeitinių išmokų mokėjimas buvo nutrauktas.

     Informuojame, kad vadovaujantis rinkimus reglamentuojančiais teisės aktais, rinkimų komisijos narys, pirmininkas pareigas rinkimų komisijoje pradeda eiti davęs rašytinį pasižadėjimą, o darbui rinkimų komisijose netaikomi Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyti darbo trukmės apribojimai. Be to, su rinkimų komisijos nariais nėra sudaromos darbo sutartys ir jiems nėra taikomas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

     Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad socialiniu draudimu privalomai draudžiami asmenys, paskirti į savivaldybių, apylinkių rinkimų ir miestų, rajonų, apylinkių referendumo komisijas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 ,,Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 ,,Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" 17 punkto 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija kaip draudėjas pateikia 1-SD pranešimą apdraustųjų (rinkimų komisijų narių) valstybiniu socialiniu draudimu pradžios dieną. Atkreiptinas dėmesys, kad 1-SD pranešimo pateikimo priežasčių klasifikatoriuje yra nurodoma ,,99 –kiti atvejai".

     Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Kodeksas) 140 straipsnio 2 dalis numato, kad išeitinės išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas ar priimamas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke. Jeigu asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas ar priimamas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke ne pirmą mėnesio dieną, išeitinė išmoka mokama tik už to mėnesio dienas iki priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas ar priėmimo į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke dienos.

     Atsižvelgiant į tai, kad rinkimų komisijų nariai eiti pareigas pradeda davę rašytinį pasižadėjimą, su jais nėra pasirašomos darbo sutartys, o pareigas eina tik tam tikrą laikiną ir trumpą periodą, pareigų ėjimas savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų komisijose nepatenka į Kodekso 140 straipsnio 2 dalies reguliavimo sritį, todėl išeitinių išmokų mokėjimui nutraukti nėra juridinio pagrindo.

     Tokios pačios pozicijos laikosi ir Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012 m. rugsėjo 27 d. raštas Nr. (25)SD-14417 ,,Dėl DK 140 straipsnio 2 dalies"), Valstybės tarnybos  departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (2012 m. spalio 2 d. raštas Nr. 27D-2313 ,,Dėl išeitinių išmokų") ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos  socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2012 m. spalio 9 d. raštas Nr. (1.11)I-5991 ,,Dėl nuomonės pateikimo").