VRK narių atskiroji nuomonė dėl 2016 m. lapkričio 9 d. sprendimo „Dėl 2016 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo"

2016-11-11

Š.m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) priėmė sprendimą „Dėl 2016 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo" (toliau – Sprendimas). Vadovaujantis VRK reglamento, patvirtinto 2012-02-28 VRK sprendimu „Dėl 2002 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 44 „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos reglamento" pripažinimo netekusiu galios ir naujos redakcijos Vyriausiosios rinkimų komisijos reglamento patvirtinimo" Nr. Sp-18 59 p., VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas, VRK nariai: Ligita Klapavčiuk, Rokas Stabingis ir Algis Urbonas (toliau – VRK nariai) teikia atskirąją nuomonę dėl Sprendimo.

VRK narių atskiroji nuomonė dėl 2016 m. lapkričio 9 d. sprendimo „Dėl 2016 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo

VRK nariai nesutinka su Sprendimo 3.1., 3.2., 3.3. punktais, kuriuose nustatyta, kad 2 751 000 eurų politinėms partijoms 2016 m. antrąjį pusmetį inter alia paskirstoma pagal rinkėjų balsus, paduotus už politines partijas daugiamandatėje 2012 m. Seimo rinkimų apygardoje (Sprendimo 3.1. p.); rinkėjų balsus, paduotus už politines partijas 2012 m. Seimo rinkimų, 2013 m. kovo 3 d., 2015 m. kovo 1 d., birželio 7 d. pakartotinių ir naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėse rinkimų apygardose (Sprendimo 3.2. p.); rinkėjų balsus, paduotus už politines partijas 2012 m. Seimo rinkimų, 2013 m. kovo 3 d., 2015 m. kovo 1 d., birželio 7 d. pakartotinių ir naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėse rinkimų apygardose pakartotiniame balsavime (Sprendimo 3.3. p.).

VRK nariai palaiko VRK sekretoriato Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės skyriaus parengtame projekte Nr.5, kuris buvo pristatytas 2016-11-09 VRK posėdyje, numatytą biudžeto asignavimų paskirstymą atsižvelgiant į 2016 m. Seimo rinkimų rezultatus, t.y. sutinkame su minėto projekto 3.1., 3.2., 3.3. punktais, kurie nustato, kad 2 751 000 eurų politinėms partijoms 2016 m. antrąjį pusmetį inter alia paskirstoma pagal rinkėjų balsus, paduotus už politines partijas daugiamandatėje 2016 m. Seimo rinkimų apygardoje, skaičių (Projekto Nr. 5  3.1. p.); rinkėjų balsus, paduotus už politines partijas 2016 m. Seimo rinkimų vienmandatėse rinkimų apygardose, skaičių (Projekto Nr. 5  3.2. p.); rinkėjų balsus, paduotus už politines partijas 2016 m. Seimo rinkimų vienmandatėse rinkimų apygardose pakartotiniame balsavime, skaičių (Projekto Nr. 5  3.3. p.).

Su aukščiau nurodyta Sprendimo dalimi VRK nariai nesutinka dėl žemiau nurodytų motyvų:

1. Projekte Nr.5 valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms 2016 m. antrąjį pusmetį buvo numatyti paskirstyti atsižvelgiant į 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų rezultatus (rinkėjų balsus paduotus daugiamandatėje, vienmandatėse rinkimų apygardose ir vienmandatėse rinkimų apygardose pakartotiniame balsavime), o ne į 2012 m. Seimo rinkimų rezultatus ir vėliau vykusius pakartotinius Seimo rinkimus atskiruose vienmandatėse rinkimų apygardose 2013, 2015 m., kadangi 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų galutiniai rezultatai jau buvo patvirtinti VRK 2016-10-30 sprendimu „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų galutinių rezultatų nustatymo ir paskelbimo" Sp-270; 2016-11-02 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu „Dėl naujai išrinkto Lietuvos Respublikos Seimo pirmojo posėdžio sušaukimo" Nr. 1K-787 buvo nustatyta naujai išrinkto Seimo įgaliojimų pradžia – 2016 lapkričio 14 d.; Projekto Nr. 5 8 punktas numatė, kad sprendimas įsigalioja 2016 m. lapkričio 14 d. Projektas Nr. 5 atitiko Politinių partijų įstatymo 21 straipsnio 3 punkto nuostatas, kurios numato, kad: valstybės biudžeto asignavimai politinių partijų veiklai finansuoti yra paskirstomi pagal Seimo, savivaldybių tarybų rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą (pakartotinių, naujų rinkimų ir pakartotinio balsavimo), kuriuose išrinktų kandidatų įgaliojimai nėra nutrūkę arba jiems nutrūkus laisva vieta buvo užimta nerengiant rinkimų, galiojančius rezultatus". Tokiu būdu buvo sudaryti visi pagrindai valstybės biudžeto asignavimus skaičiuoti pagal 2016 m. Seimo rinkimų rezultatus ir atsižvelgti į paskutinę rinkėjų valią – rinkėjų balsus, paduotus 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimuose.

2. Valstybės biudžeto asignavimus skaičiuoti pagal senus 2012 m. Seimo rinkimų rezultatus yra paskutiniųjų 2016 m. Seimo rinkimų rinkėjų valios paneigimas. Mūsų nuomone, įstatymo normų interpretavimas taip, kad būtų pateisinti rinkėjų palaikymo per pastaruosius rinkimus negavusių partijų „teisėti lūkesčiai" yra rinkėjų sumokėtų biudžeto lėšų nepateisinamas eikvojimas. Tuo pačiu paneigiami rinkėjų palaikytų ir rinkimuose gavusių partijų lūkesčiai - gauti biudžeto asignavimus pagal ką tik pareikštą rinkėjų valią. Yra visos reikalingos teisinės prielaidos dotacijas skirstyti pagal ką tik pasibaigusių Seimo rinkimų rezultatus. O skirstyti dotacijas partijoms pagal darbą baigiančio Seimo 2012 m. rinkimų rezultatus yra nepateisinama ir neatitinka nei proporcingumo, nei teisingumo principų. Tai taip pat paneigia VRK praktikoje įsiteisinusį biudžeto asignavimų skirstymą pagal naujausių rinkimų rezultatus, kas buvo padaryta po 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų.